Центар за квалитет

ce8 1Крај претходног и почетак овог миленијума, ван сваке сумње обележени су настојањима људи да повећају ниво квалитета сопственог живота, што се може остварити само повећањем нивоа квалитета производа (хардвера, софтвера, процесних материјала и услуга) који служе за задовољење потреба људи. Влада Републике Србије је, крајем 1992., донела Одлуку о унапређењу квалитета у Републици Србији. Машински факултет у Крагујевцу (МФКг) се још од 1993. интензивно укључује у национални покрет за квалитет, усмеравајући један део свог наставног кадра у активности којима се потпомаже национални покрет за квалитет. Ангажовањем стручњака са МФКг неке организације су добиле сертификат о признавању система квалитета, а неке су отпоцеле успостављање система квалитета према стандардима серије ЈУС ISО 9000. 

Центар за квалитет (CQ), формиран 1998., је посебна организацијска јединица Машинског факултета у Крагујевцу.CQ послује на основу и у складу са Статутом Факултета и оним нормативним актима Факултета који уређују економско-финансијске односе центара Факултета и самог Факултета. Центар за квалитет је од Стране Савезног завода за стандардизацију добио потврду (сертификате) о признавању система менаџмента квалитетом бр.QS-0152 (28. 11. 2002.) којом се потврђуе да је систем менаџмента квалитетом који спровори МФКг - Центар за квалитет у сагласности са стандардом JUS ISO 9001: 2001 и односи се на област делатности: услуге истраживања, образовања и консалтинга у области квалитета, заштите животне средине, безбедности и заштите на раду. 

Делатност CQ 

Делатност CQ обухвата рад на следећим пословима:

 • консалтинг услуге организацијама које успостављају систем менаџмента квалитетом (QMS) према стандардима ISO 9000:2000 (JUS ISO 9001:2001),
 • консалтинг услуге организацијама које успостављају систем менаџмента животном средином према стандарду ISO 14001 (EMS),
 • консалтинг услуге на успостављању интегрисаног система менаџмента (QMS, EMS i HACCP),
 • консалтинг услуге у области менаџмента безбедности хране (HACCP),
 • пројектовање система обезбеђења здравља и заштите на раду (ЗНР) сагласно стандарду BS 8800 (OHSAS),
 • унапређење квалитета и QMS-а (у целини или појединих процеса организације) у складу са стандардом ISO 9004:2000 (JUS ISO 9004:2001),
 • истраживања у области квалитета,
 • организовање едукативних и промотивних семинара, скупова и симпозијума у области квалитета и QMS-а,
 • израда експертиза, студија, претпројеката и пројеката којима се рационализује пословање организација и тако повећава ниво квалитета производа тих организација и њих самих,
 • израда и издавање разноврсних публикација из области квалитета,
 • ангажовање код других извођача по захтеву или сагласности корисника и
 • други послови из домена квалитета. 

Ресурси CQ 

Ресурси CQ су: људски ресурси, финансијски ресурси, хардвер, софтвер, пројекти, документована решења и информације, литература и канцеларијски инвентар. 

ce8 2
Центар за квалитет
Резултати 

Центар за квалитет и сарадници-консултанти Центра, у досадашњем развоју националног покрета за квалитет, афирмисали су се и доказали као врло успешни посленици у области квалитета и система квалитета. Центар за квалитет је компетентан за консултантске послове за успостављањеQMS. У досадашњем раду консултанти Центра за квалитет учествовали су у реализацији многих активности у области квалитета и система квалитета/QMS, од којих су најзначајније:

 1. консалтинг услуге организацијама које уводе систем квалитета/QМС заснован на серији стандарда ISO 9000,
 2. образовање за квалитет,
 3. публицистицка делатност и
 4. пројекти. 

У циљу презентације научних и стручних достигнућа, размене искустава са партнерима из околине, провере научне и стручне компетентности Центра, ширењу националног покрета за квалитет, помоћи у раду подружнице ЈУСК - Шумадија, Центар учествује у организацији и реализацији саветовања/скупова, од којих се посебно истиче организација ФЕСТИВАЛА КВАЛИТЕТА, од 2003. сваке године.  
 

Консалтинг услуге
 
У протеклом периоду сарадници Центра за квалитет пружили су консалтинг услуге већем броју организација у области квалитета и система квалитета, од којих се посебно издвајају:
 
· "Застава 21. октобар"д.о.о, Крагујевац (сертификован, добитник две плакете "Оскара квалитета"),
· "Застава ковацница"д.о.о, Крагујевац (сертификован),
· FAD- Горњи Милановац (сертификован),
· Приморка - Бар (сертификован),
· Југопетрол - Котор (сертификован),
· МАП - Подгорица (сертификован),
· ЈП "Електрошумадија", Крагујевац (сертификован),
· ЕКСПОРТ БИЉЕ - Рисан (пред сертификацију),
· РМХК Трепча - К. Митровица (био пред сертификацију, пред бомбардавање),
· Водовод и канализација - Крагујевац (у току),
· "22. децембар", Крагујевац (у току),
· "Застава безбедност", Крагујевац (у току),
· "Застава IMB", Баточина (у току),
· ГИК "1. мај", Лапово (у току),
· ЈП "ТЕНТ", Обреновац (у току),
· "Машински факултет" Крагујевац (у току),
· ЈП ХЕ Ђердап - Кладово (у току),
· YUCOND - Банатски Карловац (у току).
· ЗАСТАВА ПРОМЕТ - Крагујевац (у току),
· ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ - Крагујевац (пред сертификацију),
· "Застава аутомобили" - Крагујевац (сертификован),
· "Застава наменски производи" - Крагујевац (сертификован).
  
 
Образовање за квалитет 
 
Консултанти Центра за квалитет уцествовали су у реализацији великог броја семинара намењених образовању за квалитет и QМС. Издвајају се:
 
· Квалитет и менаџмент, Привредна комора Крагујевац,
· Квалитет и менаџмент, Привредна комора Краљево,
· Квалитет и менаџмент, Привредна комора Ужице,
· Нови стандарди за нови миленијум - ISO 9000:2000, Крагујевац,
· Систем менаџмента квалитетом - ISO 9000:2000, Привредна комора Лесковац,
· Систем менаџмента квалитетом - ISO 9000:2000, Привредна комора Крагујевац,
· Инструктивни семинари (преко двеста семинара за друштва групе Застава),
· Приступни семинари ("Застава - IMB", Баточина, ГИК "1. мај", Лапово, "Застава Безбедност", Крагујевац, "22. децембар", Крагујевац, ЈП "ТЕНТ", Обреновац, "Елвод", Крагујевац, РМХК Трепча, ИТИ, Ивањица, Metal Secco, Горњи Милановац и др.),
· Семинар за инжењере квалитета (према шеми ЕОQ) - 300 часова (Завод за тржиште рада - Филијала Крагујевац). Семинар је завршило 25 полазника, од којих су 21 већ запослени.
· Семинар за менаџере квалитета (према шеми ЕОQ) - 315 часова (Завод за тржиште рада - Филијала Крагујевац). Семинар су завршила 23 полазника.
 
 
Публицистицка делатност 
 
У протеклом периоду консултанти Центра за квалитет учествовали су у изради и издавању вечег броја публикација у области квалитета и система квалитета:
 
· Квалитет и менаџмент (књига), ЈУСК, Београд, 1994.
· Основи управљања конфигурацијом (књига), Професионал, Крагујевац, 1997.
· Квалитетом до профита (књига), Машински факултет, Крагујевац, 1998,
· Производни системи (књига), Машински факултет, Крагујевац, 1996,
· Флексибилна аутоматизација (књига), Машински факултет, Крагујевац, 1996,
· Развој CIM система (књига), Машински факултет, Крагујевац, 1996,
· Информациони системи (књига), Машински факултет, Крагујевац, 1996,
· Менаџмент економиком квалитета (књига), Машински факултет, Крагујевац, 2002,
· већи број брошура за полазнике семинара,
· преко 200 научних и стручних радова објављених у часописима и зборницима домаћих и међународних симпозијума. 

Image 

Међународни пројекти 

Центар за квалитет је у претходном периоду добио пројекте које финансира Европска агенција за реконструкцију:

· Обука и запошљавање вишкова запослених и незапослених из области система менаџмента квалитетом - EURECNA SRL (2004.),
· Пројекат “FSP/MAE” за Југоисточну Европу - Француска и
· Strengthening Quality Management, Capabilities and Infrastructures in SCG  - Данска.  
 

Управник Центра: Проф. др Миладин Стефановић, редовни професор
 

Претрага