Центар за интегрисане системе

Центар за интегрисане системе је формиран одлуком Савета Факултета инжењерских наука број 01-1/1638-6 од 27.05.2022. године.

Мисија и визија

Мисиjа Центра за интегрисане системе jе да своjим научноистраживачким радом и иновационом и издавачком делатношћу допринесе свеукупном развоjу области проjектовања интегрисаних кола и система као и да студентима пружи врхунско образовање, а привредним субjектима и трећим лицима стручну подршку у виду израда студиjа, експертиза и друге техничке документациjе, као и решавање техничких проблема и рад на проjектима из домена система и кола на чипу, али и интегрисане технике уопште.
Визиjа будућег Центра за интегрисане системе jе да буде водећа научноистраживачка и ра воjна институциjа у области интегрисаних кола и система у Републици Србиjи и ширем простору.

Области рада

Центар за интегрисане системе се бави проjектовањем:

 • интегрисаних кола
  – аналогних интегрисаних кола
  – дигиталних интегрисаних кола
  – аналогно-дигиталних интегрисаних кола
  – програмабилних интегрисаних кола (FPGA)
  – полупроводничких направа, микро- и нано-електромеханичких система (МЕМС и НЕМС)
 • интегрисаних система
  – система на чипу и система у паковању
  – програмабилних система (заснованих на FPGA платформама)
  – антена, водова, таласовода и других електромагнетских/микроталасних пасивних компоненти
  – штампаних плоча
 • система за пренос и обраду jеднодимензионалних и вишедимензионалних података и сигнала
  – мрежних система, између осталог занованих и на интернету ствари
  – (бежичних) телекомуникационих и (софтверски-дефинисаних) радио система
 • електричних мерних система и мерења
  – система за електрична и електромагнетска мерења и мерења електромагнетске компатибилности
 • управљачких система
  – линеарних и нелинеарних система управљања
  – система управљања заснованих на програмабилним логичким контролерима
 • сензорских и актуаторских система
  – киберфизичких система
  – сензорских и актуаторских мрежа
 • рачунарских система
  – наменских рачунарских система заснованих на микроконтролерима и микропроцесорима
  – наменских и општенаменских рачунарских система заснованих на jедноплочним рачунарима
 • система за рад у реалном времену
  – дигиталних хардверских акцелератора и процесора сигнала
  – програма и софтвера заснованих на (оперативним) системима за рад у реалном времену
 • система вештачке интелигенциjе
  – система за машинско и дубоко учење
 • програма и софтвера за интегрисане системе
  – програма и софтвера специфичне намене за извршење на интегрисаним системима
  – оперативних система заснованих на Линукс jезгру и њихово прилагођавање

Опрема

Центар за интегрисане системе располаже комерциjалним софтверским алатима за проjектовање интегрисаних кола и система и то:

 • Cadence Design Systems IC пакет - 3 лиценце
 • Xilinx Vivado Design Suite - 50 лиценци

као и серверском инфраструктуром од неколико савремених DELL и IBM сервера опште намене на коjима се поменути алати извршаваjу, те мод рним рутерима и осталом мрежном опремом за поуздано повезивање истих на академску мрежу.

Што се специjализоване хардверске опреме тиче центар располаже спектром више различитих развоjних плоча и комплета за микроконтролере, jедноплочне рачунаре, програмабилне платформе и сличних платформи.
Од мерне опреме, центар располаже логичким анализатором, осцилоскопом, напонским изворима напаjања како jедносмерних тако и наизменичних, синтетизаторима учестаности и генераторима произвољних
таласних облика, док ће у случаjу потребе за одређеним мерењима, а уз сагласност руководиоца, опрема бити позаjмљена из Лабораториjе за електротехнику до набавке сопствених уређаjа.

Сарадници Центра:

 1. Проф. др Јасна Радуловић
 2. Проф. др Владимир М. Миловановић
 3. Доц. др Маријана Гавриловић Божовић
 4. Доц. др Мина Васковић Јовановић
 5. Доц. др Зоран Бабовић
 6. Доц. др Иван Крстић

Управник центра:

 

Претрага