Електротехника и рачунарство

Назив студијског програма: Електротехника и рачунарство
(реакредитован 2024. године)
Претходни назив студијског програма: Рачунарска техника и софтверско инжењерство
(акредитован 2015., реакредитован 2017. године)
Образовно-научно поље: техничко-технолошке науке
Научна област: електротехничко и рачунарско инжењерство
Врста студија: основне академске студије (ОАС)
Трајање и обим студија: четири године (осам семестара) - 240 ЕСПБ
Диплома и академски назив: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

На крају петог семестра, студенти бирају један од два модула (изборна подручја):

  • електроника и рачунарска техника (ЕРТ)
  • софтверско инжењерство (СИ)

Блок табела ОАС-ЕиР

Наставак студија могућ је на мастер академским студијама (МАС) Електротехника и рачунарство.

Еквивалентни студијски програми на другим универзитетима у земљи:

Презентација студијског програма

- акредитација 2024 -

Електротехника и рачунарство

Студијски програм основних академских студија Електротехника и рачунарство je акредитован на Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, која је одржана 26. децембра 2023. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Циљ студијског програма је да оспособи студенте за рад у области Електротехнике и рачунарства, разумевање и решавање проблема, у тиму, или индивидуално.
Студијски програм основних академских студија Електротехника и рачунарство на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу припада пољу техничко-технолошких наука, траје четири године, односно осам семестара и носи укупно 240 ЕСПБ. Првих пет семестара су заједнички за све студенте овог студијског програма. Сваки од првих шест семестара садржи предмете који збирно носе по 30 ЕСПБ, док седми и осми семестар носе 28 ЕСПБ и 32 ЕСПБ, респективно. Студијски програм садржи два изборна подручја (модула) који се бирају при упису шестог семестра, и то:
● Електроника и рачунарска техника (ЕРТ) и
● Софтверско инжењерство (СИ).
Завршетком студијског програма стиче се академски назив дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Предложеним СП, Факултет студентима пружа могућност ужег усмеравања у двема областима (Електроника и рачунарска техника или Софтверско инжењерство) у односу на постојећи програм Рачунарска техника и софтверско инжењерство, који је подједнако заступао рачунарску технику и софтверско инжењерство.
Студентима оба модула понуђен је списак изборних предмета од којих поједини могу бити понуђени и на другим студијским програмима Факултета. Предмети су подељени по изборним групама које одговарају модулима (ЕРТ и СИ изборна група предмета), при чему постоји и трећа група изборних предмета ОИ (остали инжењерски), у оквиру које се налазе предмети који могу бити од интереса за инжењере различитих профила. За оба модула дефинисани су услови минималне изборности по групама предмета, тако да се на одговарајући начин врши додатно усмеравање студената у области Електронике и рачунарске технике или у области Софтверског инжењерства. Наиме, у шестом семестру врши се раздвајање на модуле избором најмање једног предмета из одговарајуће групе предмета који су понуђени на модулу за који се студент одлучи (ЕРТ група предмета за Електронику и рачунарску технику, односно СИ група предмета за софтверско инжењерство), док се и у седмом и у осмом семестру бирају најмање три предмета из одговарајуће групе док преостали четврти предмет може да буде из групе предмета другог модула или из ОИ групе. Сви изборни предмети вреде по 6 ЕСПБ, с тим што избор одређених предмета може бити условљен одговарајућим предзнањем које је прописано условима за похађање наставе из изабраног предмета. Исходи процеса учења обухватају специфичне вештине решавања сложених проблема у области електротехнике и рачунарства.
Дипломски рад је резултат самосталног рада студента којим се систематизују и примењују научна и стручна знања у циљу решавања конкретних проблема из области електротехничког и рачунарског инжењерства. На овај начин студенти доказују способност да изводе одговарајуће закључке, као и способност да стручној јавности изложе одређену материју. Бодовна вредност дипломског рада је 8 ЕСПБ.
Упоредивост исхода студијског програма са релевантним међународним узорима је основ стратегије обезбеђења квалитета наставног процеса Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија прописани су Статутом и Правилником о режиму студија Факултета инжењерских наука у Крагујевцу.

Сврха овог студијског програма је образовање студената у области електротехнике и рачунарства на нивоу основних академских студија које обезбеђује стицање знања и вештина потребних како за успешно обављање професионалних инжењерских задатака у оквирима светског тржишта рада, тако и за наставак образовања у оквирима светског образовног простора, а у складу са реалним потребама и трендовима развоја града Крагујевца и Шумадијског управног округа примарно.

У току првих пет семестара студенти стичу неопходна општа знања из области електротехнике и рачунарства која обезбеђују основне компетенције које сваки дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства мора да поседује, док у складу са одабраним модулом на трећој години, по завршетку овог студијског програма дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства могу имати специфичне компетенције из аналогне и дигиталне електронике, обраде сигнала, аутоматског управљања, (теле)комуникационих система, пројектовања интегрисаних система, рачунарских мрежа, наменских рачунарских система, пројектовања и анализе алгоритама и структура података, машинског и дубоког учења са једне стране или пројектовања интернет и мобилних апликација, система вештачке интелигенције, рачунарске графике, тестирања софтвера и управљања софтверским пројектима, функционалног програмирања, информационе безбедности и напредних софтверских архитектура са друге.

Током студија, студенти треба да стекну, потврде и унапреде знања и способности за одговарајуће специфичне области инжењерске професије која сама по себи подразумева развој аналитичких способности у релевантним областима, а затим и способности развоја, синтезе и пројектовања одговарајућих уређаја, направа, програма или система.

Студијски програм има сврху да свршеним студентима омогући запошљавање у областима индустрије, истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова и да их учини фамилијарним са најновијим достигнућима и трендовима у предметним областима њиховог ужег интересовања. Другим речима, овај студијски програм пружа јасно дефинисане могућности за наставак даљег усавршавања кроз праћење најновијих достигнућа из области електротехнике и рачунарства, а све у функцији стварања квалитетног научно-образовног профила за извршење широког спектра послова у приватном и јавном сектору. Сврха студијског програма и специфично осмишљеног курикулума који узима у обзир и потребе града Крагујевца, Шумадијског управног округа, као и тренутни кадровски потенцијал Факултета, у потпуности је у складу са основним задацима Факултета инжењерских наука који је оријентисан ка подизању квалитета свих нивоа студија, повећању интересовања за студије инжењерских наука, унапређење и увођење нових наставних планова и програма, стварање новог наставно-научног кадра и др.

Основни циљ студијског програма основних академских студија Електротехника и рачунарство јесте образовање и оспособљавање дипломираних инжењера електротехнике и рачунарства како за анализу, тако и за развој и пројектовање најсложенијих системских делова као и система у целини. Првих пет семестара има за циљ да пружи потребно знање и теоријску и практичну основу која је неопходна сваком дипломираном инжењеру електротехнике. У зависности од избора модула и појединих предмета у оквиру модула, образовање и оспособљавање дипломираних електроинжењера ће бити са посебним акцентом на једној од две области, електроника и рачунарска техника или софтверско инжењерство. Раздвајање на модуле пружа додатну погодност финијег профилисања дипломираних инжењера са специфичним компетенцијама у областима попут: аналогне и дигиталне електронике, обраде сигнала, аутоматског управљања итд. на модулу за електронику и рачунарску технику или пројектовања интернет и мобилних апликација, система вештачке интелигенције, рачунарске графике и сл. на модулу за софтверско инжењерство.

Поред тога, циљеви укључују не само увод студената у свакодневну инжењерску праксу, већ и у једноставније аспекте научно-истраживачког рада, али и на стицање вештина преноса знања. Овако образовани стручњаци у области електротехнике и рачунарства биће оспособљени да се одмах уклопе у тренутно привредно окружење и тиме делимично надоместе и умање потребе привреде за овом врстом кадрова. Свршени дипломирани инжењери електротехнике и рачунарства имаће и способност да у усменој и писменој форми пренесу своја знања и резултате широј научној и стручној јавности.

Такође, стечена напредна фундаментална знања на предложеном студијском програму обезбедиће неометано праћење најновијих светских трендова и научних достигнућа у области електротехнике и рачунарства. Ово је један од кључних аспеката с обзиром на изузетно високу динамику у поменутој струци. Додатно, циљ студијског програма јесте и да изврши припрему студената за евентуални наставак школовања (првенствено на мастер академским студијама) као и даља усавршавања и рад на себи. С тим у вези, а у складу са савременим циљевима образовања, студенти треба да стекну радне навике за непрекидно образовање и напредовање како би били у могућности да у инжењерској каријери испрате технолошка кретања и трендове, као и да се на бази тога прилагођавају и самостално дограђују у професионалном смислу.

Циљеви су у потпуности усклађени са тренутним захтевима тржишта рада и привредног развоја у области електротехнике и рачунарства, како у индустрији информационих технологија и развоја софтвера, тако и у индустрији развоја савремених хардверско-софтверских направа и склопова. Ове области у Србији бележе нагли раст и представљају све веће тржиште рада у смислу обима отворених нових радних места на годишњем нивоу. Додатно, циљеви Факултета инжењерских наука као што су подизање нивоа квалитета свих нивоа студија, повећање интересовања за студије инжењерских наука, унапређење постојећих и увођење нових наставних планова и програма, стварање новог научно-наставног кадра, су у потпуности у складу са предложеним студијским програмом и курикулумом, који може значајно да допринесе промовисању Факултета и оснаживању улоге Факултета као носиоца развоја града, региона и републике.

Студент током студија стиче опште способности:
- Препознаје и дефинише професију везано за електротехнику и рачунарство у савременом друштву;
- Користи литературу и информације у складу са потребама ширења својих знања;
- Разуме примену научених техника и метода укључујући и њихова ограничења;
- Уме да оцени и користи информације из широког опсега инжењерских и других дисциплина у контексту сагледавања конкретног проблема;
- Може да анализира и самостално саставља релевантну техничку документацију;
- Влада вештинама презентације материје, комуникације са радним окружењем, као и вештинама и знањима из релевантних подручја електротехнике и рачунарства;
- Разуме односе у ширем контексту економских, еколошких и етичких питања.

као и предметно-специфичне способности као што су:
- Анализира инжењерске проблеме у смислу: идентификације, апстраховања, формулације и потпуног решавања проблема засновано на систему стечених фундаменталних знања; анализе и оцене производа, процеса и поступака у складу са кључним елементима теорије система; избора, примене и развоја погодних метода за анализу моделирање, симулацију и оптимизацију;
- Користи савремене инжењерске алате за пројектовање и тестирање хардвера и софтвера;
- Бива припремљен за самостални и тимски рад у развоју софтвера и хардвера;
- Комбинује стечена теоријска знања и практичне вештине у циљу препознавања и имплементације решења проблема који се јављају у савременој индустрији заснованој на електротехници и рачунарству, у разним областима;

Савладавањем студијског програма студент стиче основу инжењерских знања, вештина и искустава, а добија и високо специјализована знања, вештине и искуства која треба да га учине самопоузданим и способним да индивидуално и у тиму допринесе развојним и истраживачким пословима, али и решавању конкретних проблема из области електротехнике и рачунарства.

Очекивани исходи знања су следећи:

  • темељно познавање свих метода програмирања и алата за програмирање,
  • оспособљеност за решавање практичних проблема моделирањем и симулацијом,
  • способност коришћења савремених средстава информационих технологија укључујући и оне који се заснивају на вештачкој интелигенцији,
  • владање методама и алатима за анализу, синтезу и пројектовање електронских и рачунарских система као и другим специјализованим рачунарским алатима и програмима,
  • стицање вештине решавања сложених проблема на иновативан начин који доприноси развоју у области електротехнике и рачунарства,
  • стицање вештине примењивања сложених метода, инструмената и уређаја релевантних за област електротехнике и рачунарства,
  • стицање способности предузетничког деловања и самосталног рада са пуном одговорношћу на најсложенијим пројектима,
  • стицање способности планирања и реализације најновијих технолошких достигнућа уз узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

- акредитација 2017 -

Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Студијски програм основних академских студија Рачунарска техника и софтверско инжењерство је акредитован Уверењем о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00899/2017-06 од 26.05.2017. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда завршног рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку основних студија Рачунарске технике и софтверског инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства на нивоу који се очекује од инжењера овог профила и у земљама ЕУ;
- коришћење савремених софтверских алата, техника и методологија за решавањe проблема у инжењерској пракси;
- владање стеченим знањима у контексту „знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“;
- обученост коришћења стечених практичних искустава и савремених алата за пројектовање и документовање, како у области хардвера тако и софтвера;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и креирање релевантне техничке документације.

Претрага