Машинско инжењерство

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство акредитован је Уверењем о акредитацији Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије број 612-00-00293/6//2019-03 од 04.10.2019. године.

Студијски програм траје две године (120 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер машинства“.

Услови за упис: Право на упис имају сви студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Студијским програмом мастер академских студија Машинско инжењерство предвиђено је полагање заједничких обавезних предмета, као и обавезних и изборних предмета у оквиру једног од осам модула:
1. Машинске конструкције и механизација
2. Производно машинство
3. Моторна возила и мотори
4. Енергетика и процесна техника
5. Примењена механика и аутоматско управљање
6. Индустријски инжењеринг
7. Информатика у инжењерству и
8. Друмски саобраћај

Предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Књига наставника>>>

Очекивани исходи знања, по завршетку мастер академских студија Машинско инжењерство, су:
- владање знањима и вештинама у области машинског инжењерства на нивоу дипломских академских студија које прописују документи земаља ЕУ;
- владање методама и алатима за анализу, синтезу, пројектовање и производњу: CAD, CAM, CAE, FEA, FMEA и другим специјализованим рачунарским алатима и програмима;
- владање специфичним знањима и вештинама која се стичу кроз лабораторијски рад, студијски истраживачки рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, а што обухвата: познавање инструментације, информационих технологија, техничких средстава и елемената, битних концепата системског инжењерства и мехатронике (у смислу интеграције система), производње и одржавања, организације и других предметно специфичних области;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских и истраживачких проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација.

Напомена:

За студије које се одвијају у складу са акредитацијом из 2013. године доступна је Књига предмета 2013>>>

Претрага