Рeгиoнaлни EVRO - цeнтaр зa eнeргeтску eфикaснoст

Регионални Еvro центар за енергетску ефикасност (Веб сајт) је основан 2003. године као јединица Факултета надлежна за едукацију, саветовање и промоцију рационалног газдовања енергијом и коришћења обновљивих извора енергије, као и реализацију научно-стручних пројеката повећања енергетске ефикасности на територији региона који обухвата 28 општина централне и југозападне Србије. Оснивачи Центра су Агенција за енергетску ефикасност (SЕЕА) - као заступник Владе Републике Србије, Министарства рударства и енергетике Србије и Европске агенције за реконструкцију, Норвешка група за енергетску ефикасност (NEEG), као заступник Владе Краљевине Норвешке; Машински факултет у Крагујевцу (МФКг) – Катедра за енергетику и процесну технику (КЕПТ); Скупштина града Крагујевца; Група «Застава возила» и општине са подручја које гравитира Универзитету. Први руководилац центра био је проф. др Милун Бабић.

Активности центра су:
- научно-истраживачки и стручни раду областима енергетике, енергетског менаџмента, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије,
- експертиза, технички прорачуни и финанцијска анализа, израда студија изводљивости и предизводљивости уобластима енергетике, енергетског менаџмента, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије
- образовање и креирање програма обуке у областима енергетике, енергетског менаџмента, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.
- промотивне активности и активности везане за подизање свести о енергетској ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије и заштиту животне средине
- израда енергетских биланса, енергетских планова и програма локалних самоуправа,
- израда енергетских прегледа индустријских постројења и комуналних система,
- израдаенергетских прегледа јавних и стамбених зграда и издавање сертификата о енергетским својствима зграда
- мерење енергетских величина и процена стања енергетских система и подсистема
- израда софтверских решења у областима енергетике, енергетског менаџмента, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

Центар располаже следећом савременом мерном опремом за енергетско билансирање у индустрији, зградарству, јавним и комуналним предузећима:
- ултразвучни мерач протока течности,
- трофазни анализатор снаге,
- ултразвучни мерач дебљине,
- анализатор димних гасова,
- термовизијска инфрацрвена (IC) камера,
- инфрацрвени термометри,
- дигитални мерачи нивоа буке,
- комбиновани инструмент за мерење влажности, температуре и брзине струјања ваздуха,
- анемометри са врелом жицом за мерење протока и брзине,
- дигитални балометар,
- разни типови манометара,
- контакт - фото тахометар (стробоскоп),
- мерач цурења компримованог ваздуха,
- мерач топлотне проводљивостиелемената грађевинског омотача,
- мерач јачине светлости.

 Резултати:

- Програми обуке и софтвер за израду енергетских биланса локалних самоуправа у Републици Србији и идентификацију пројеката енергетске ефикасности на нивоу локалних самоуправа.
- TEMPUS SDTRAIN пројекат, Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans
- Програм енергетске ефикасности града Крагујевца 2018-2020 линк: http://www.aarhus.org.rs/projekti/csonnect/program-energetske-efikasnosti-grada-kragujevca-za-period-2018-2020/
- Више прелиминарних и детаљних енергетских прегледа индустријских предузећа (аутомобилска, прехрамбена, индустрија намештаја)
- Прелиминарни и детаљни енергетски прегледи јавних и комуналних предузећа (водовод, даљинско грејање)
- Балансирање протока на системима климатизације и вентилације у јавним/комерцијалним зградама
- Термовизијска инспекција разводних ормана у индустријским предузећима
- Студије изводљивости за пројекте енергетске ефикасности у јавним, стамбеним и комерцијалним објектима
- Софтвер за прелиминарно рангирање изводљивости пројеката енергетске ефикасности у јавним, стамбеним и комерцијалним објектима.

image004   image005 image007
Коришћење IC камере за дијагностиковање
стања омотача грађевинских објеката
  Мерење параметара електричне енергије у индустријском предузећу
image010   image011
Ултразвучно мерење протока гасовитих флуида  
Дигитални балометар за мерење и балансирање протока
на системима климатизације и вентилације
     

Управник центра др Душан Гордић, редовни професор

Претрага