Центар за грејање, климатизацију и соларну енергију

Програм рада

Програм рада Центра обухвата активности у области Грејања, Климатизације и Соларне енергије. Такође, центар је активан у области Обновљиве Енергетике у Зградарству, и у области примене Биомасе, и Геотермалне енергије. Активности Центра су везане за научно истраживачки рад, образовање, струку и издаваштво у овим областима. Своје активности Центар обавља за Министарство за науку и технологију Републике Србије, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије, Европску комисију за науку Европске уније, UNESCOи правна и физичка лица.

image1image2

Слика 2 - Развијени прототипови за производњу топлоте и електроенергије из Соларне енергије: (а) Хибридни колектор, (б) Хибридни концентратор.  

Расположива опрема

У Центру је на располагању савремена опрема за струјно, термичка и електро мерења. Ова опрема се употребљава за научно истраживачки рад, наставу као и рад на терену приликом пружања услуга трећим лицима. Између осталог Центар располаже следећом мерном опремом: 1. ултразвучним мерачом протока течности, 2. термовизијском инфрацрвеном камером, 3. инфрацрвеним термометрима, 4. комбинованим инструментима за мерење влажности, температуре и брзине струјања ваздуха, 5. анемометрима са врелом жицом за мерење протока и брзине 6. манометарима, 7. стробоскопом, 8. мерачом јачине светлости, 9. пиранометром за мерење јачине сунчевог зрачења, 10. аналогно дигиталним претварачима ради мониторинга, аутоматизације, и управљања мерењима помоћу компјутера и 11. анализатором продуката сагоревања. Такође Центар располаже савременом рачунарском опремом за обраду добијених резултата мерања као и математичке симулације и оптимизације у областима активности Центра.  

Делатности (образовна, научно-истраживачка, издавачка...),

Научно-истраживачка делатност обухвата рад на пројектима које финансирају домаће установе (Министарство за науку и технологију, Министарство за енергетику, и Министарство за заштиту животне средине), међународне установе (UNESCOи Европска комисија) као и рад на пројектима који су финансирани од стране приватних и друштвенуих предузећа.

Образовна делатност

• Едукација студената на основним, дипломским, и докторским студијама у овој области 
• Израда завршних радова, мастер радова и докторских дисертација у овој области 
• Перманентно образовање дипломираних машинских инжењера у овој области 
• Издавање уџбеника, монографија и часописа из ове области. Стручна делатност 
• Развој прототипова 
• Атестирање и цертифицирање уређаја и система за ГКСЕ 
• Пројектовање система за ГКСЕ  

image3image4

Слика 1 - Развијене инсталације (а) Геотермална топлотна пумпа са грејно-расхладним уређајима, (б) Инсталација за акумулацију топлотне и електроенергије  

Резултати

У оквиру научно-истраживачке делатности реализују се и реализовани су следећи пројекти: 
•  Framework 6 project with Commission of the European Communities  "Сеоски одржив развој кроз интеграцију технологија обновљивих извора енергије у сиромашним Европским областима" 
NPEE708-1003B Развој и истраживања хибридног равног пријемника Соларне енергије за топлотну и електроенергетску конверзију. 
NPEE9273003. Развој Соларног асиметричног стационарног параболичног концентратора за продукцију електроенергије и топлоте.
• Развој и истраживања хибридног равног колектора за топлотно и електро претварање, Пројекат EE708-1003B Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије. 
• Framework 7 project. Energy Foresight Network.

Тренутно у оквиру центра обрађују се следеђе теме:

• Примена оптимизационих и симулационих метода у даљинском грејању и зградарству. 
• Примена софтвара COMIS за изучавање вентиалције у типичној згради у Србији
• Примена оптимизационих и симулационих метода у Соалрној техници. 
• Оптимизација примене обновљивих извора енергије 
• Пројекат нулте-нето енергетске зграде

У оквиру образовне делатности реализују се следеће активности

Едукација студената на следећим предметима:

Термодинамика; Грејање, Климатизација и Соларна Енергија (на основним академским студијама),  
Уређаји и постројења за грејање и климатизацију; Соларна техника (на дипломским академским студијама) и 
Моделирање Енергетско-Екеолошког Понашања Зграда; Соларна Техника (на докторским студијама).
Израде завршних, мастер и докторских радова у овим областима 

Перманентно образовање дипломираних машинских инжењера у овој области преко предавања и трибина по следећим темама:

(а) „The Science and Art of Archival Engineering Publication”. 2008.
(б) „Да ли је обновљива енергија спас за нашу планету?“ 2009.
(ц) „Да ли је будућност већ међу нама:куће без трошкова за енергију??!!“ 2010.

Стручна делатност

У оквиру Центра развијени су следећи прототипови:

(а) Соларни концентратор за добијање топлотне енергије;
(б) Соларни хибридни колектор за добијање топлоте и електроенергије,
(ц) Соларни хибридни конценратор за производњу топлоте и електроенергије. 

Издавање уџбеника, монографија као и часописа из ове области.

• Соларна техника, скрипта.

Претрага