Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм мастер академских студија Инжењерство заштите животне средине акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj: 612-00-00899/2017-06 од 08.09.2017. године.

Студијски програм траје једну годину (60 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „мастер инжењер заштите животне средине“.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда мастер рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Исходи учења на студијском програму треба да обезбеде да студенти на основу стечених способности:
- објасне узроке и предложе решења актуелних еколошких проблема,
- компетентно анализирају домаћу и светску регулативу у области управљања чврстим отпадом,
- познају регулативу и технологије које се данас користе у третману вода,
- анализирају и примене одговарајући начин третмана вода у комуналним и индустријским системима,
- познају изворе и начине загађења ваздуха, законска ограничења и начине мерења, као и основне уређаје, постројења и методе за уклањање загађујућих материја из ваздуха,
- владају интегралним принципима заштите животне средине на различитим хијерархијским нивоима,
- утврђују главне факторе посматраног система, њихов утицај на животну средину и спроведу детаљну анализу животног циклуса у складу са технологијама ISO стандарда,
- идентификују изворе штетних физичких параметара животне и радне средине и процене и управљају одговарајућим ризицима,
- укључе се у тимове за израду еколошких и енергетских планова, раде са различитим заинтересованим странама, као и да користе савремене рачунарске алате и технике,
- анализирају изворе и начине загађења ваздуха, законска ограничења и начине мерења, као и основне уређаје, постројења, њихов прорачун, као и примене методе за уклањање загађујућих материја из ваздуха и методе прорачуна концентрације загађујућих материја у атмосфери,
- примене нове технологије које се данас користе у третману вода,
- компетентно анализирају и примењују модерне технологије у области управљања чврстим отпадом,
- самостално спроводе процедуру израде планова одрживог управљања чврстим отпадом,
- примене кораке при пријави пројекта и познају критичне факторе успеха у управљању пројектима.

Претрага