Центар за примењену аутоматику

Центар за примењену аутоматику (ЦПА) је основан априла 1997. Оснивач и први управник ЦПА био је проф. др Живомир Петронијевић који је створио широку мрежу сарадника, обезбедио средства за набавку основне опреме за рад и едукацију, и у изузетно тешким условима водио рачуна о кадровском јачању Центра и области аутоматике на Машинском факултату у Крагујевцу. У овом периоду, до 2001., започета је сарадња са фирмама ECM - Крагујевац, Микроконтрол - Београд и Сиеменс д.о.о. Београд. Елаборатом и одлуком о оснивању, ЦПА има дефинисан простор, који чине просторије C-91, C-82, C-85 i CPA-1,2,3 (cca. 235 m2), и опрему коју чини припадајући инвентар наведених просторија. 

Истим актима дефинисане су и основне делатности Центра: Пројектовање, реинжењеринг, ревитализација и одржавање постројења аутоматике и сложеније техничке опреме; Симулациона анализа и софтверска имплементација алгоритама управљања и одлучивања; Имплементација техничких средстава мерења и управљања; Услуге консалтинга; Реализација научно-истраживачких пројеката; Организовање нових лабораторијских целина и давање атеста за поједине инструменте и феномене; Осавремењавање наставе из шире области аутоматике и сродних дисциплина; Организовање и изводење практичног рада за заинтересоване студенте, младе инжењере и друге заинтересоване стручњаке; Организовање курсева перманентног образовања; Издавачка делатност; Промоција нових технологија, итд.

ce13 1
Приказ дела опреме - донација Siemensa д.о.о. Београд (уређаји за тзв. ниво микроаутоматизације)

Примарни задатак ЦПА је успостављање мреже институција, фирми и појединаца, ради подстицања и организовања едукације и стваралаштва у домену наведених и сродних делатности, што укључује и пружање конкретних стручних, едукативних и научно-истраживачких услуга.

ce13 2ce13 3ce13 4 ce13 5ce13 6

Мр Мирослав Равлић и фирма Мајк електроник-Младеновац радо су укључивали младе сараднике ЦПА у своје активности и заједнички наступали са ЦПА према корисницима из привреде ЦПА је заинтересоване студенте укључивао у самосталан експериментални рад на пољу струке и истраживања. Резултат тога рада су експериментални сетупови који се сада користе у редовној настави, виртуелни лабораторијски модели, или студентски радови објављени на реномираним конференцијама у земљи и иностранству. Као сарадници ЦПА, студенти су укључивани и у конкретне пројекте.

ce13 7
Лабораторијски модели - неки од резултата рада студената, сарадника ЦПА
ce13 8 ce13 9 ce13 10 ce13 11

А) Из интерне библиотеке   Б) Донација фирме EUROICC-Београд   Ц) JSCADA (дипломски рад Владимира Милашиновића урађен у сарадњи са фирмом EUROICC на пословима аутоматизације шећеране „Југозападна Бачка” – Бац)

ЦПА је формирао и реализовао више курсева перманентне едукације. Курс „PLC - програмирање и примена“ је финансиран 2003/04 од стране Европске агенције за реконструкцију. Започета је сарадња са реномираном фирмом Информатика из Београда која је одлучила да помогне послове едукације којима се и сама бави, и има ЦПА за партнера у пословима од обостраног интереса. Вец вишегодишња сарадња са стручњацима и институцијама из окружења (Институт „Михајло Пупин“, Београд, Институт за аутомобиле, Крагујевац, Електротехнички факултет, Београду, Медицински факултет, Крагујевац, итд.) дала је своје резултате у области едукације, издаваштва, пројектних активности, и промоцији нових идеја и технологија.

ce13 12 

Управник Центра др Милан Матијевић, редовни професор

Претрага