Центар за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне системе

Почеци 

Центар за интегрисан развој производа и процеса и интелигентне системе - ЦИРПИС основан је 2003. кроз редизајн дотадашњег Центра за компјутерске технологије. Идеја о редизајну има своје упориште у трендовима високошколског образовања и научно-истраживачких активности у оквиру производног машинства и машинства уопште, као и апликативним информационим и комуникационим технологијама који се заговарају у Европи и свету. Уз сагласност и подршку проф. Ратка Митровића, оснивача и руководиоца Центра за компјутерске технологије, крајем 2002. покренута је иницијатива за осавремењавање и редизајн активности и делатности Центра.

Мотивација 

Модерни трендови у развоју производа и пратећих процеса наметнули су потребу за интеграцијом вецег броја различитих активности које омогућавају да се концептуална замисао производа преведе у разрађен и детаљан модел, односно примену интер- и мултидисциплинарних приступа. При том се обезбеђује симултана оптимизација производа и пратећих процеса и постижу одлични ефекти у погледу укупних перформанси развоја и израде производа. Такав скуп управљачко-развојних активности, проистекао из концепта конкурентног инжењерства, назива се интегрисан развој производа и процеса (IRPP). Методологија IRPP-а обезбеђује неопходне основе за укупан развој прозвода различите врсте сложености, а у потпуности је подржана технологијом и програмским системима за аутоматизацију пројектовања, анализа, тестирања и израде производа, односно PLM системима (енгл. “Product Lifecysle Management system”, систем за управљање животним циклусом производа). Данас то представља један од кључних индустријских концепата који има веома чврсту научну заснованост. Поменуте активности обухватају и изражену тежњу ка очувању, коришћењу и управљању конструкционо-технолошких, производних и пословних ресурса знања. Императив примене технологија интелигентних система, које укључују и тзв. Knowledgeware технологије, потпуно је оправдан и поставља се као један од основних захтева. Отуда је јасна потреба за организовањем Центра који својим деловањем и активностима доприноси осавремењавању наставно-научних процеса на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу и даје допринос развоју индустрије у региону и шире.

Циљеви 

ЦИРПИС Центар потенцира активности усмерене ка иновативним и интелигентним технологијама, допунском раду са студентима додипломских и последипломских студија, организовању специјалистичких курсева и публицистичкој делатности. При том се посебна пажња поклања одржавању високог нивоа атрактивности и савремености научно-стручних дисциплина које се у оквиру Центра негују, као и праћењу модерних трендова на пољу примене савремених технологија у инжењерству.

Кључни циљеви Центра су:

• осавремењавање наставе по европским и светским стандардима,
• подизање нивоа атрактивности наставе и струке,
• осавремењавање научно-истраживачког рада,
• чвршће повезивање са индустријом,
• увођење и унапређење иновативних технологија,
• стварање основних предуслова за трансфер знања и
• укључивање у међународне пројекте.

Делатност 

Основне делатности ЦИРПИС Центра везане су за:

  • научно-истраживачки рад,
  • образовање кроз редовне наставне активности,
  • организовање специјалистичких курсева,
  • пружање услуга и консалтинг и
  • публицистичку делатност. 

Научно-истраживачки рад 

Научно-истраживачка делатност ЦИРПИС-а укључује, како теоријска, тако и примењена и развојна истраживања. Као посебне подобласти могу се издвојити:

• 3D моделирање производа,
• 3D моделирање процеса израде производа,
• Реверзно инжењерство и обрада инжењерских и биомедицинских слика,
• Оптимизација производа и процеса,
• Примена метода вештачке интелигенције у развоју производа и процеса,
• 3D моделирање у биоинжењерингу,
• Развој “дигиталних двојника”.

Од 2018. године, активним вишегодишњим залагањем и промовисањем области CAD/CAM технологија и 3D моделирања производа и процеса, ЦИРПИС центар и Факултет инжењерских наука увели су у примену најсавременију PLM софтверску платформу 3DEXPERIENCE, која обједињује више кључних апликација за управљање животним циклусом производа: CATIA, SOLIDWORKS, BIOVIA, GEOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA, NETVIBES, EXALEAD, ENOVIA, 3DEXCITE.

Образовне делатности 

 Образовне делатности ЦИРПИС-а тројако су усмерене:

• образовне делатности у оквиру редовне наставе додипломских студија,
• образовне делатности у оквиру наставе последипломских студија, и
• образовне делатности везане за организовање и изводење курсева, семинара и радионица.

Пружање услуга и консалтинг 

ЦИРПИС Центар пружа стручне услуге из области из делокруга Центра, свим заинтересованим корисницима. Поред тога делатност ЦИРПИС-а везана је и за консалтинг услуге које се односе на увођење иновативних CAD/CAM система.

Публицистичка делатност 

Кроз активности из области научно-истраживачких делатности ЦИРПИС-а посебно се мотивише и усмерава публиковање научно-истраживачких радова, а посебно монографија и уџбеника који треба да надоместе велики недостатак литературе из наведених области на нашем језику. У издању Центра, поред преко 100 научно-истраживачких радова објављених у водећим међународним и домаћим часописима и презентованих на међународним конференцијама, до сада су публиковане следеће књиге: “Софтверска решења CAD/CAM система”, “CAD/CAM технологије”, “3D моделирање производа – методичка збирка задатака”, “Практикум за CAD/CAM – Augmented Reality”, „Биоинжењеринг сколиозе“, „Информациони систем за 3D дијагностику и мониторинг сколиозе“. У протеклом периоду, сарадници центра били су укључени на 10 домаћих и међународних пројеката.

Међународна сарадња

ЦИРПИС центар је од свог оснивања активно развијао сарадњу са следећим иностраним универзитетима: Paris Nord Université (Université Paris 13) (FR), University of Brighton (UK), Democritus University of Thrace (GR), University of Birmingham (UK), University of Maribor (SI), Tampere University of Technology (FI), University of Montenegro, Université Pierre et Marie Curie (Université Paris 6) (FR), Beihang University (CN).

 Управник Центра: др Сузана Петровић Савић, доцент

 

Претрага