Војноиндустријско инжењерство

Акредитација 2022. година

Заједнички студијски програм основних академских студија „Војноиндустријско инжењерство“ Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране у Београду садржи све елементе утврђене Законом.

Акредитован је Уверењем Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању Републике Србије бpoj 612-00-00351/5/2021-03 од 19.01.2022. године.

Студијски програм „Војноиндустријско инжењерство“ је програм основних академских студија који траје четири године, има укупно 240 ЕСПБ бодова. Академски назив који студенти стичу завршетком овог студијског програма је „дипломирани инжењер индустријског инжењерства“.

Упис кандидата се врши на основу заједничког конкурса који расписују реализатори заједничког студијског програма. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом Факултета инжењерских наука, Статутом Војне академије и Правилником о режиму основних и мастер академских студија Факултета инжењерских наука. Услови за упис су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит из математике. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Студијским програмом су прописани обавезни и изборни предмети. Такође, студијским програмом предвиђена је стручна пракса, истраживачки рад на теоријским основама завршног (дипломског) рада и израда завршног (дипломског) рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

Циљеви студијског програма су да образује дипломиране инжењере војноиндустријског инжењерства који треба да:

 • владају знањима која леже у основи теоријских дисциплина и природних наука (математика, физика, хемија, механика, термодинамика) и способни су да их примене у области индустријског инжењерства чиме се омогућава трансфер нових технологија у експлоатацији и одржавању машинских средстава и система наоружања и војне опреме,
 • прихватају научну методологију у контексту инжењерских потреба и активности: а) разумеју улогу формалних модела и резултата природних наука у разумевању и пројектовању техничких система, б) способни су да примене познате методе и технике и в) способни су да оцене аргументе, претпоставке, концепте и податке, да би правилно просудили и допринели решавању комплексних проблема,
 • стекну техничко-технолошка знања и вештине неопходне за решавање проблема и задатака у вези са наоружањем: конструкција, одржавање (превентивно и корективно) и складиштење (конзервација),
 • буду развијени као потпуне, свесне и одговорне личности широке опште културе, које ће у извршавању задатака испољавати самосталност, креативност и иницијативу за стваралачку примену стечених знања и вештина и развој способности за преузимање лидерске позиције у свом непосредном окружењу,
 • разумеју, на уводном нивоу, најважнија истраживачка питања, постану свесни веза са другим дисциплинама и имају способност да опишу и коментаришу те везе,
 • буду оспособљени да раде у тиму и у контексту већих пројеката,
 • стекну способност да изложе информације, идеје, проблеме и решења како стручњацима из предметне области, тако и онима који немају специјалности везане за област излагања,
 • буду свесни како њихова професија може да утиче у контексту етичких, естетских, социјалних питања, питања безбедности, као и економских и еколошких питања и вредности,
 • буду оспособљени за перманентно учење у циљу обучавања у академском и/или професионалном смислу;
 • поседују знања неопходна за правилну експлоатацију и одржавање средстава система наоружања, убојних средстава и војне опреме,
 • умеју да комуницирају са локалним и иностраним стручњацима из своје и других области, служећи се стручном терминологијом.

Студијски програм основних академских студија „Војноиндустријско инжењерство“ је тако специфициран да студент његовим савладавањем стиче опште и предметно-специфичне компетенције које су препознате и од стране водећих европских високошколских установа и асоцијација које се баве образовањем инжењерског кадра, али и са становишта потреба одбрамбене индустрије.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:

 • анализира инжењерске проблема у смислу: а) идентификације, разумевања, формулације и решавања проблема засноване на систему стечених фундаменталних знања, б) анализе и оцене производа, процеса и поступака у складу са кључним елементима теорије система и в) избора, примене и развоја погодних метода за анализу, моделирање, симулацију и оптимизацију,
 • користи савремене инжењерске алате за моделирање, симулацију, прорачуне и пројектовање,
 • схвата принципе анализе и синтезе, конструисања и пројектовања машина, уређаја, инжењерског софтвера и процеса примењеног у војноиндустријском сектору привреде, на нивоу стечених академских знања базних наука и инжењерских дисциплина,
 • користи стручну литературу и разуме примену научених техника и метода, укључујући и њихова ограничења, у решавању конкретних проблема из области војноиндустријског инжењерства,
 • развија комуникационе способности и влада вештинама презентације материје, сарадње са ужим радним, социјалним и међународним окружењем, и преноси резултате рада стручној и широј научној јавности на јасан и недвосмислен начин,
 • комбинује стечена теоријска знања и практичне вештине у циљу анализе и решавања конкретних инжењерских проблема применом критичког и самокритичког мишљења и приступа,
 • уме да оцени и користи информације из широког опсега инжењерских и других дисциплина у контексту сагледавања конкретног проблема,
 • разуме односе у ширем контексту економских, еколошких и етичких питања.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • решавање конкретних проблема који се јављају при експлоатацији и одржавању машинских система применом и повезивањем знања стечених током студија,
 • критички анализира карактеристике савремених система наоружања и убојних средстава, упознавање са основама конструкције и принципима њиховог функционисања, као и функционална анализе склопова и делова оружја,
 • прати и примењује новине и модернизације машинских система на употреби у Војсци Србије и Министарству одбране,
 • схвата основе технологије производње и одржавања наоружања и убојних средстава.

 Опис исхода учења

Похађањем студијског програма основних академских студија „Војноиндустријско инжењерство“ студент стиче широку основу инжењерских знања, вештина и искустава, али и специјализованих знања, која треба да га учине самопоузданим и способним да индивидуално и у тиму допринесе решавању конкретних проблема из домена области војноиндустријског инжењерства, као и да му пруже сасвим адекватну основу за наставак школовања.

Очекивани исходи знања, дефинисани преко одговарајућих знања, вештина, способности и ставова су следећи:

 • познавање фундаменталних дисциплина у области индустријског инжењерства, а за потребе наменске индустрије (математика, термодинамика, механика, балистика, технологија итд.) на нивоу који се иначе очекује од инжењера ове области и у земљама ЕУ,
 • владање рачунарским алатима, вештином програмирања и употребом информационо-комуникационих технологија и доступном модерном истраживачком опремом, релевантном за област војноиндустријског инжењерства,
 • владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација, у области војноиндустријског инжењерства, у циљу унапређења постојеће праксе,
 • владање специфичним знањима и вештинама која стиче кроз лабораторијски рад, рад на пројектним задацима и стручну праксу, што обухвата: познавање инструментације, технологија, техничких средстава и елемената, битних концепата интеграције система, производње и одржавања, организације и других предметно специфичних области,
 • владање специфичним знањима о процесима и појавама у току рада система наоружања, убојних средстава и ракетне технике, ради сагледавања стања, и у циљу одржавања средстава;
 • пројектовање и прорачун склопова система наоружања и примена у анализи конструкције његових делова или склопова у целини,
 • разумевање технологије одржавања, складиштења и транспорта убојних средстава, као и креирање релевантне техничке документације у процесу конструкције убојних средстава у наоружању,
 • вештина прорачуна склопова артиљеријског оруђа и примена у анализи конструкције његових делова или оруђа у целини,
 • поседовање способности предузимљивог решавања проблема, вођења сложених пројеката (самостално и са пуном одговорношћу), организације, контроле и обучавања других за рад у области војноиндустријског инжењерства,
 • стицање вештине управљања и вођења сложене комуникације, интеракције и сарадње са различитим стручним профилима у наменској индустрији и на тржишту.

Инжењери основних академских студија Војноиндустријског инжењерства се могу запослити у: различитим предузећима која се баве производњом наоружања и војне опреме из сектора одбрамбене индустрије, као и у истраживачко-развојним установама при Министарству одбране Републике Србије, где радећи на развоју нових производа и модернизацији постојећих у сарадњи са домаћим и страним фирмама имају перспективу да постану део техничког и технолошког замајца укупног индустријског развоја земље.

Акредитација 2015. година

Студијски програм основних академских студија Војноиндустријско инжењерство је програм заједничких студија формиран у сарадњи Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране.

Акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије бpoj 612-00-00347/2015-04 од 20.03.2015. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „дипломирани инжењер индустријског инжењерства – војноиндустријско инжењерство“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија. Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда дипломског рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку основних студија Војноиндустријског инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање фундаменталних дисциплина у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџменат а за потребе наменске индустрије (математика, термодинамика, механика, балистика, итд.) на нивоу који се иначе очекује од инжењера ове области и у земљама ЕУ;
- владање рачунарским и CAD алатима, вештином програмирања и употребом информационих технологија;
- владање стеченим знањима у контексту („знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“);
- владање ширим контекстом сагледавања инжењерских проблема, што подразумева узимање у обзир економских, еколошких, организационих и друштвено социјалних релација;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и писање релевантне техничке документације;
- темељно познавање свих аспеката експлозивних материја, убојних средстава и НХБ средстава као основе за извршавање функционалних – инжењерских задатака;
- квалитетно праћење и погодна примена свих новина из подручја експлозивних материја, убојних средстава и НХБ средстава.

 

Претрага