Лaбoрaтoриja зa eнeргeтику и прoцeсну тeхнику

Лабораторија за Енергетику и процесну технику поседује савремену рачунарску учионицу и експерименталне стендове за обављање лабораторијских показних вежби и експеримената научно-истраживачког рада из области:

 • хидраулике отвореног тока,
 • хидрауличних машина пумпи и турбина,
 • бновљивих извора енергије:
  - хидроенергије,
  - горивних ћелија,
  - ветрогенератора,
  - фотонапонских панела и
  - коришћења микро-когенерације.

Активности лабораторије су усмерене на:

• истраживање, развој, пројектовање и пружање помоћи при увођењу, у индустријску производњу, уређаја и постројења из енергетике и процесне технике,
• експертизе, атестирање и сертификовање процесних уређаја са аспекта минимизирања потрошње топлотне, електричне и других видова енергије у њима, уз ревизију урађених пројеката,
• развој софтвера за прорачун, база података, експертних система, база знања и виртуелних прототипова из области енергетике, процесне технике, индустријске хидраулике и пнеуматике, хидрауличких и хидромеханичких преносника снаге,
• развој специјалистичких студија и перманентно образовање.

 У Лабораторији је развијен и развија се велики број постројења, машина и уређаја уз коришћење савремених светских достигнућа и најновијих техника и технологија.

image1    image2 
Лабораторијски стенд за анализу коришћења енергије водног тока   Лабораторијски стенд за коришћење горивних ћелија – ветрогенератора - фотонапонских панела
image6   image4
Лабораторијски стенд за анализу рада пумпи са фреквентном регулацијом у редној и паралелној спрези   Стенд за утврђивање коефицијента провођења топлоте за различите грађевинске материјале

 image5

Лабораторијски стенд за анализу ефикасности различитих светлосних извора

 Упрaвник лaбoрaтoриje: Др Нeбojшa Joвичић, рeдoвни прoфeсoр

 

Претрага