Одбрањене докторске дисертације

Одбрањене докторске дисертације на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу

  Име и презиме Назив докторске дисертације Извештај Датум одбране
  Саша Васиљевић Анализа утицајних фактора на емисију честица насталих хабањем кочница возила Извештај 02.07.2024.
  Саша Милојевић Идентификација триболошких карактеристика оптимизоване конструкције цилиндра клипног компресора за експлоатацију на моторним возилима Извештај 25.04.2024.
  Тијана Петровић Утицај усаглашености модела квалитета и пословног модела на перформансе малих и средњих предузећа Извештај 17.01.2024.
  Никола Коматина Унапређење процеса производње применом модификоване PFMEA анализе и метода оптимизације Извештај 17.01.2024.
  Јасмина Миљојковић Модел за унапређење наставног процеса у области инжењерства заснован на примени модуларних лабораторијских сетова Извештај 15.12.2023.
  Жељко Лазаревић Процена интегритета и века челичне конструкције великих рударских машина Извештај 08.12.2023.
  Никола Ракић Повећање енергетске ефикасности у постројењима за третман отпадних вода оптимизацијом процеса кодигестије Извештај 08.12.2023.
  Тихомир Мачкић Анализа радних карактеристика и унутрашњих токова снаге сложених циклопреносника Извештај 08.12.2023.
  Милош Лазаревић Истраживање процеса експлозивног заваривања и карактеризација добијеног споја високолегираног алатног и нискоугљеничног челика Извештај 08.12.2023.
  Александар Нешовић Експериментално и теоријско истраживање соларног пријемника са ротационим апсорберима Извештај 06.12.2023.
  Александра Вуловић Нумеричка и експериментална анализа утицаја модификоване површине импланта на процес зарастања бутне кости Извештај 28.11.2023.
  Смиљана Томашевић Нумеричка и експериментална анализа кардиомиопатије Извештај 24.11.2023.
  Иван Бијелић Натријум силикатно стакло као нови фазно изменљиви материјал – испитивања и примена Извештај 04.10.2023.
  Славица Мачужић Савељић Развој модела за оцену осцилаторне удобности возила Извештај 04.07.2023.
  Љиљана Брзаковић Развој методе за одређивање кинематског коефицијента трења динамички оптерећених контаката Извештај 04.07.2023.
  Богдан Милићевић Сурогат модели мишића засновани на вештачким неуронским мрежама са применом у анализи методом коначних елемената Извештај 26.06.2023.
  Владимир Симић Анализа и примена дистрибуиране (smeared) методологије у моделирању транспорта у деформабилним биолошким системима Извештај 23.06.2023.
  Александар Скулић Идентификација оптималних вредности степена искоришћења пужних зупчастих преносника Извештај 02.06.2023.
  Милош Јовичић Фрагилност као фактор ризика код високо оптимизованих LEAN пословних система Извештај 01.06.2023.
  Варун Шарма Развој и карактеризација порозних структура од алуминијума Извештај 11.04.2023.
  Тијана Шуштершич Имплементација алгоритама вештачке интелигенције у обради биомедицинских сигнала као подршка одлучивању у дијагностици болести кичменог стуба Извештај 16.01.2023.
  Јелена Живковић Унапређење, имплементација и експериментална верификација нумеричког моделирања оштећења и лома метала применом фазног моделирања Извештај 24.08.2022.
  Глигорије Мирков Модел управљања дидактичким флексибилним ћелијама применом технологије радио фреквентне идентификације Извештај 01.04.2022.
  Вукашин Славковић Развој и примена материјалног модела полимерних материјала са својством памћења облика Извештај 23.03.2022.
  Ранка Гојковић Унапрјеђење ефективности процеса производње у прерађивачкој индустрији засновано на методама вишекритеријумске анализе и метахеуристике Извештај 28.01.2022.
  Соња Костић Развој и оптимизација лабораторијске кидалице намењене испитивањима материјала са аспекта минимизације грешака мерења и цене коштања Извештај 28.01.2022.
  Надица Стојановић Идентификација термичких напрезања диск кочнице за различите радне параметре кочења Извештај 24.12.2021.
  Небојша Јуришевић Систем за праћење и предвиђање потрошње енергије и воде у јавним зградама Извештај 24.09.2021.
  Сандра Гајевић Развој и оптимизација алуминијумских нанокомпозита за израду триболошких елемената Извештај 22.09.2021.
  Иван Грујић Идентификација процеса сагоревања гасовитих горива у ОТО мотору Извештај 22.09.2021.
  Слободан Мишановић Енергетске и еколошке перформансе аутобуса на електрични погон у систему транспорта путника Извештај 28.05.2021.
  Зорица Лазић Модел за оцену квалитета и стратегије унапређења високошколских институција из техничко-технолошког поља Извештај 28.05.2021.
  Арсо Вукићевић Унапређење перформанси процеса у LEAN индустријским системима применом технолошких пилара индустрије 4.0 Извештај 20.05.2021. 
  Никола Вучетић Развој методологије за процјену интегритета ваздушно хлађеног авионског клипног мотора изложеног високоцикличном механичком и термичком оптерећењу Извештај 18.11.2020.
  Душан Арсић Отпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима термопостојаних челика Извештај 17.11.2020.
  Владимир Кочовић Развој алата за завршну обраду цилиндричних отвора инерцијалном силом Извештај 23.10.2020.
  Младен Јосијевић Мапирање и искоришћење отпадне топлоте у прехрамбеној индустрији Извештај 15.09.2020.
  Ненад Петровић Структурна оптимизација решеткастих носећих конструкција Извештај 20.08.2020.
  Гордана  Тодоровић Интегрисани модел менаџмента квалитетом и одрживошћу процеса реализације у условима неизвесности Извештај 03.07.2020.
  Марија Захар Ђорђевић Управљање перформансама пословних процеса у малим и средњим производним предузећима Извештај 30.06.2020.
  Мирослав Лучић Истраживање температурног поља на резном алату у условима континуалног и дисконтинуалног резања при обради стругањем Извештај 06.12.2019.
  Иван Миланковић Убрзање алгоритама за сегментацију биомедицинских слика коришћењем реконфигурабилне хардверске платформе Извештај 16.09.2019.
  Савета Вукадиновић Развој модела раног управљања инжењерским људским ресурсима у Леан индустријским системима Извештај 18.09.2019.
  Петар Мишљен Управљачке структуре вибрационог транспорта расутих материјала базираног на електромагнетним актуаторима Извештај 30.08.2019.
  Милош Матејић Нови приступ пројектовању и оптимизацији циклоидних преносника снаге Извештај 30.08.2019.
  Хрвоје Пушкарић Развој фази више-критеријумског модела и софтвера за оцењивање и управљање техничко-технолошким пројектима Извештај 05.04.2019.
  Александар Николић Симулација ламинарног и турбулентног струјања на реалном моделу артеријске бифуркације са стенозама Извештај 24.12.2018.
  Христос Тсиафис Детекција отказа котрљајних лежајева применом напредних временско-фреквенцијских метода анализе сигнала вибрација Извештај 07.12.2018.
  Милан Ђорђевић Модел клизања између равних површина обода при променљивим контактним условима у процесу дубоког извлачења танких лимова Извештај 19.09.2018.
  Жарко Милошевић Развој софтверског алата за тродимензионалну реконструкцију и биомеханичку анализу зида аорте Извештај 05.10.2018.
  Евантие Гиаглоглоу Развој и имплементација напредног метода за унапређење безбедности и оптимизацију радног окружења при мануелним операцијама Извештај 02.11.2018.
  Александар Дишић Развој методологије и уређаја за динамичко испитивање материјала и заварених спојева са применом у нумеричким прорачунима конструкција при великим брзинама деформације Извештај 24.08.2018.
  Јован Глигоријевић Развој модела унапређења система одржавања у малим и средњим предузећима базирано на принципима тоталног продуктивног одржавања Извештај 04.09.2018.
  Драган Лазаревић Регенерисање NC кода применом 3D идентификације и анализе геометријских одступања Извештај 09.03.2018.
  Павле Поповић Развој модела за интегрисано управљање лучким услугама са аспекта квалитета, заштите животне средине и безбедности Извештај 02.03.2018.
  Милан Раденковић Моделска испитивања попустљивости контакта тангенцијално оптерећених веза различите макро геометрије у условима динамичких оптерећења Извештај 23.01.2018.
  Марија Матејић Развој модуларних стезних прибора повећаног нивоа крутости и флексибилности Извештај 27.12.2017.
  Ненад Костић Развој и примена метода хеуристичке оптимизације машинских конструкција Извештај 22.11.2017.
  Милица Николић Електро-механички модел кохлее и анализа одзива модела Извештај 19.09.2017.
  Слађана Вујичић Развој модела интеграције иновативног лидерства и ефективног менаџмента квалитетом применом Фуззy АХП методе и методе генетског алгоритма Извештај 29.09.2017.
  Владимир Вукашиновић Методологија дугорочног планирања коришћења потенцијала биомасе Извештај 24.08.2017.
  Марко Пантић Триболошка карактеризација напредних стоматолошких материјала Извештај 13.09.2017.
  Никола Мијаиловић Развој аквизиционих  система и алгоритама за регистрацију при моделирању  померања и деформација контура на дигиталној слици Извештај 11.09.2017.
  Небојша Абадић Моделираље управљања перформансама и подршке одлучивању у технолошким инкубаторима применом метода рачунарске интелигенције Извештај 04.07.2017.
  Драган Чукановић Статичка и динамичка анализа плоча од функционално градијентно распоређених материјала Извештај 26.05.2017.
  Далибор Николић Компјутерско моделирање и оптимизација дизајна стента Извештај 06.06.2017.
  Павле Мијовић  Развој и имплементација мултимодалног система за праћење пажње радника у реалном радном окружењу Извештај 14.11.2016.
  Развој и имплементација мултимодалног система за праћење пажње радника у реалном радном окружењу - eng Извештај 14.11.2016.
  Владимир Миловановић Развој методологије за експерименталну и нумеричку процену интегритета носећих делова вагонске конструкције изложених цикличном динамичком оптерећењу Извештај 27.09.2016.
  Сузана Петровић Савић Идентификација, анализа и класификација кретања зглоба колена Извештај 26.09.2016.
  Игор Савељић Нумеричко решавање односа правог и лажног лумена акутне аортне дисекције Извештај 27.09.2016.
  Дубравка Живковић Развој методологије за вредновање когенерационих пројеката у зградарству Извештај 30.09.2016.
  Бојан Богдановић Повећање поузданости и носивости тангенцијално оптерећених веза претходном припремом контакта Извештај 28.09.2016.
  Андреја Стефановић Оптимизација потрошње енергије за грејање вишепородичног стамбеног грађевинског фонда града коришћењем енергетског модела Извештај 26.09.2016.
  Саша Ранђеловић Завршна обрада метала базирана на котрљању крутог алата Извештај 28.09.2016.
  Марко Топаловић Нумеричко моделирање грануларних материјала Извештај 26.09.2016.
  Александар Јовичић Унапређење кључних индикатора перформанси пословања у индустрији ливарства Извештај 16.05.2016.
  Марко Милетић Оптимизација употребе топлотне изолације код кућа нето-нулте потрошње енергије Извештај 29.01.2016.
  Арсо Вукићевић Развој метода за тродимензионалну реконструкцију коронарних артерија за потребе нумеричке анализе протока и процене механичког интегритета стента Извештај 27.01.2016.
  Небојша Христов Утицај промене гасодинамичких карактеристика барутних гасова на интензитет натпритиска применом специјалних гасних уређаја оружја Извештај 29.01.2016.
  Александар Ђорђевић Развој модела пословне интелигенције за управљање перформансама пословних процеса Извештај 04.12.2015.
  Оливер Момчиловић Развој лидерских вештина за ефективно управљање променама у малим и средњим предузећима Извештај 29.09.2015.
  Александар Радаковић Примена смицајних деформационих теорија вишег реда у макромеханичкој анализи композитних ламината Извештај 24.09.2015.
  Бранимир Милосављевић Моделирање аерозагађења од друмског саобраћаја - идентификација утицајних параметара и избор модела и извештај Комисије за оцену писаног дела и усмену јавну одбрану Извештај 24.08.2015.
  Саша Ћуковић Рeгистрација дeформабилних скулптурних површи у интeрнeт окружeњу  Извештај  04.09.2015.
  Иван Милeтић Рeшавањe проблeма интeрфeјснe прслинe у eласто-пластичним и ојачаним матeријалима  Извештај  20.08.2015.
  Драган Џунић Анализа процeса трeња и хабања нанокомпозита са мeталном основом  Извештај  21.08.2015.
  Јасмина Скeрлић Оптимизација положаја пријeмника соларнe eнeргијe код кућа са нeто-нултом потрошњом eнeргијe  Извештај  04.09.2015.
  Радун Вуловић Компјутeрско модeлирањe и симулација биомeханичких карактeристика код спортиста  Извештај  08.09.2015.
  Данијeла Николић Енeргeтско-eксeргeтска оптимизација вeличина фотонапонских панeла и соларних колeктора код кућа нeто-нултe потрошњe eнeргијe  Извештај  10.09.2015.
  Милош Радовић Докторска дисертација  Извештај  25.08.2015.
  Aндрeја Илић Докторска дисертација  Извештај  21.08.2015.
  Владимир Дунић Докторска дисертација  Извештај  27.05.2015.
  Владимир Дунић Doctoral dissertation - енг  Извештај  27.05.2015.
  Милан Мутавџић Докторска дисертација  Извештај  06.06.2015.
  Драган Цветковић Докторска дисертација  Извештај  04.06.2015.
  Саша Јовановић Докторска дисертација  Извештај  03.06.2015.
  Владимир Нeдић Докторска дисертација  Извештај  02.07.2015.
  Тијана Ђукић Докторска дисертација  Извештај  08.06.2015.

Претрага