Понуда за набавку услуга - рециклажа тонера и одржавање копир апарата

На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама на основу кога се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019 и 92/2023), а због обезбеђивања основних начела јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 01.04.2024. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца и ПИБ наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ПИБ : 101576499

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка услуга – рециклажа тонера и одржавање копир апарата

5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 05.04.2024. године до 11.00 часова.

7. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку услуга – рециклажа тонера и одржавање копир апарата - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 05.04.2024. у 11.15 часова у просторијама наручиоца.

9. Лица задужена за контакт: Петровић Кристина, тел. 034/335-867, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

10. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива. За потребе Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу потребно је да нам доставите појединачне цене заменских for use тонера.

Образац - word

Претрага