Предмет набавке је набавка услуга – угоститељске услуге по партијама

На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама и члана 75. (прилог 7) на основу кога се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а због обезбеђивања основних начела јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 4.11.2022. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка услуга – угоститељске услуге по партијама
      Партија 1: Кетеринг услуге
      Партија 2: услуге хотела - преноћиште
      Партија 3: услуге ресторана и организовање прославе
      Шифра из општег речника:
      ЦПВ: 55300000-3 – Услуге ресторана и услуге послуживања храном
      ЦПВ: 55100000-4 – Услуге хотелског смештаја
      ЦПВ: 79954000-6 – Услуге организовања прославе

Процењена вредност набавке је за Партију 1 – 800.000,00 динара без ПДВ-а; за Партију 2 – 800.000,00 динара без ПДВ-а; за Партију 3 – 800.000,00 динара без ПДВ-а

5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 10.11.2022. године до 10.00 часова.

7. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку услуга - угоститељске услуге Партија _________. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 10.11.2022 у 10.05 часова у просторијама наручиоца.

9. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

10. Техничка спецификација за угоститељске услуге и Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива. Попуњен образац структуре цене је потребно доставити на адресу наручиоца до датума отварања понуда

Позив за подношење понуда

Претрага