Понуда за набавку добра – набавка клима уређаја

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 02.08.2021. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Назив и ПИБ наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ПИБ: 101576499
 1. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
 1. НСТЈ ознака: РС21 – Регион Шумадије и Западне Србије
 1. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/
 1. Врста поступка набавке: Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује по основу члана 27. став 1. тачка 3.
 1. Опис предмета набавке: Предмет набавке су добра – набавка клима уређаја
 1. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
 1. Начин преузимања документације односно интернет адреса на којој је документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети документацију на интернет страници наручиоца http://www.fink.rs/, као и у просторијама Факултета инжењерских наука Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр. 6 сваког радног дана од 10 до 12 часова – канцеларија Д -14.
 1. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 8 календарских дана, рачунајући од дана објављивања позива на сајту Наручилаца. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 09.08.2021. године до 10.00 часова.
 2. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку добара – набавка клима уређаја - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.
 1. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 09.08.2021. у 10.15 часова у просторијама наручиоца. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
 1. Рок за потписивања уговора: Уговор ће бити потписан у року од 3 дана од дана отварања понуда.
 1. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 1. Понуда мора да садржи оверен образац понуде и структуре цене. Сва документација налази се у наставку јавног позива за подношење понуда.
 2. Наручилац ће са најповољнијим понуђачем потиписати уговор на годину дана или до утрошка средстава предвиђених за дату набавку планом Јавних набавки за 2021 годину. Имајући у виду да је обим добара немогуће предвидети, Уговор ће бити закључен најдуже на период од годину дана, а до висине процењене вредности ове набавке. Контрола квалитета испоручених добара ће се вршити приликом преузимања добара од стране наручиоца. Недостаци приликом преузимање добара ће се констатовати записником. Испорука добара вршиће се сукцесивно према потребама Наручиоца на адресу Наручиоца, а највише до висине процењене вредности набавке на годишњем нивоу. Наручилац задржава право да од изабраног понуђача купује добра која се не налазе у техничкој спецификацији у случају да се јави потреба Наручиоца. У случају да Наручилац затражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама за сродна добра из спецификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица Наручиоца.

Позив за подношење понуда

Претрага