Понуда за набавку добара - репрезентација

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 30.09.2020. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка добара – репрезентација

5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 10.10.2020. године до 9.30 часова.

7. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку добара– репрезентација. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 10.10.2020 у 10:30 часова у просторијама наручиоца.

9. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

10. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива:

Позив за подношење понуда - WORD

Позив за подношење понуда - PDF


Извештај о спроведеном поступку набавке

Претрага