(2002) - Meнaџмeнт eкoнoмикoм квaлитeтa - Прoф.др Слaвкo Aрсoвски

menadz ekonomikom kvaliteta 

Наслов: (2002) - Менаџмент економиком квалитета - Проф.др Славко Арсовски

Тип:  Универзитетски уџбеник-приручник

Аутори:  Проф.др Славко Арсовски

Резиме: 

Један од водећих парадигми краја XX и почетка XXI века је квалитет који обухвата све пословне и шире друштвене процесе.Због његове свеобухватности и тежње да се оствари највећи ниво-квалитет живљења,користи се појам тотални(укупни)квалитет.Усавршавање у области продуктивности и квалитета сигурно не би било потпуно без укључивања аспекта менаџмента.Када се резултати ових истразивања посматрају са временске дистанце од 20 година,истраживачу остаје понос што је у њима учествовао и захвалност ментору за правилно усмеравање и подршку.Рад на овој књизи је наставак истразивања из области квалитета,допуњен искуствима аутора као консултанта за ову област.Појава ИSO/ТR10014 Само је иницирала систематизацију истраживачког материјала према захтевима овог стандарда.

Садржај: 

1.Увод 
2. Нормативне референце и захтеви 
3.Основни појмови и дефиниције 
4.Примарна сврха организације 
5.Менаџмент економиком квалитета 
6.Индентификација и преиспитивање процеса 7
.Приступ организације економици квалитета 
8.Поглоеди корисника 
9.Менаџмент унапређењима 
10.Пример поступка за менаџмент економиком квалитета 
11.Литература

Претрага