(2008) - Вoдич зa инжeњeрe квaлитeтa - Прoф. др Слaвкo Aрсoвски, Прoф. др Mиoдрaг Лaзић

vodic za onzenjere kvaliteta 

Наслов: ВОДИЧ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ КВАЛИТЕТА

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. др СЛАВКО АРСОВСКИ и Проф. др МИОДРАГ ЛАЗИЋ

Резиме: 

Предмет ове књиге је инжењерство квалитета у светлу захтева серије стандарда ISO 9000:2000. Књига је тако конципирана да може послужити студентима факултета који изучавају предмете Инжењеринг квалитета, ТQМ, Управљање квалитетом итд., као и стручњацима из праксе (менаџерима квалитета) за решавање свакодневних проблема. Наравно, књига пружа и обиље информација потребних за друге, тангентне области (менаџмент процесима, менаџмент ризиком, итд.). Ова књига је замишљена тако да буде свакодневно коришћена као водич за инжењере квалитета јер даје приступе и глобалне одговоре на питања из праксе. 
 
Садржај: 
 
1. Увод 
2. Концепт менаџмента квалитетом 
3. Пројектовање и успостављање QMS-а 
4. Систем менаџмента квалитетом 
5. Одгворност менаџмента 
6. Менаџмент ресурсима 
7. Процеси реализације 
8. Мерења, анализе и побољшања 
9. Литература

Претрага