(2005) – Хидрaуликa (Oснoви) – Др Брaнкo Р. Oбрoвић, Mр Слoбoдaн Р. Сaвић

Hidraulika Obrovic Savic 

Наслов: Хидраулика (Основи)

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: др Бранко Обровић, редовни професор, мр Слободан Савић, асистент

Резиме: 
Књига је првенствено намењена студентима академских студија Машинског факултета у Крагујевцу за предмет Механика флуида, као и студентима струковних студија за лакше савлађивање градива из предмета Техничка хидраулика. Жеља аутора је да ова публикација послужи и студентима других машинских, односно техничких факултета и виших школа за изучавање градива из хидромеханике. Инжењери који се у пракси баве хидрауликом, хидрауличким компонентама и системима на било који начин, могу у овој књизи да нађу низ потребних објашњења и података за пројектовање разних хидрауличких инсталација и постројења. 
Ради боље и лакше примене знања из хидраулике, у књизи је дат одређени број карактеристичних задатака који су комплетно решени после сваке главе. Сматрало се да урађени рачунски примери могу знатно да олакшају усвајање материје изложене у овом уџбенику.

Садржај: 

Предговор 
Ознаке 
Увод 
Кратак 
преглед развоја хидраулике 
1. Физичка својства течности Примери I 
2. Хидростатика Примери II 
3. Основни хидродинамички појмови Примери III 
4. Једначине кретања течности Примери IV

Претрага