(2008) – Сoлaрнa eнeргиja – Нeбojшa Лукић, Mилун Бaбић

solarna energija 

Наслов: Соларна енергија

Тип: Монографија

Аутори: Небојша Лукић и Милун Бабић

Резиме: 

Монографија "СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА", написана је на 243 страница, а садржи 95 слика, 29 табела и 70 једначина. Текст дела обрађен је у компјутерском слогу и писан је фонтом Times New Roman, величине 12 pt. у формату B5. У оквиру првог поглавља, рекапитулирани основни појмови везани за Сунце и соларну енергију, Земљин сјај и термодинамичку равнотежу Сунце-Земља. Затим је, у потребном обиму, дат осврт на ефекат стаклене баште и инсолацију, са посебним нагласком на значај и методе моделирања како Сунчевог зрачења на нагнуту површину, тако и апсорпције тог зрачења у соларном колектору. У оквиру овог поглавља обрађени су топлотни губици и ефикасност соларног колектора, и изложена методологија анализе соларног колектора, као размењивача топлоте. У другом поглављу, који носи назив Коришћење Сунчеве енергије, изнета је темељна анализа свих познатих система коришћења соларне енергије (активни и пасивни соларни системи, соларни колектори, фотонапонске ћелије, хибридни соларни колектори). Посебна пажња је посвећена соларним колекторима и њиховим типовима (застакљени, незастакљени, водени, ваздушни, класични, вакумски, концентришући). Анализирани су конструктивни, енергетски и техноекономски аспекти пројектовања, производње и коришћења солараних уређаја и система. Дужна пажња посвећена је свим компонентама и материјалима од којих се производе соларни колектори и системи, као и технологији израде. У овом поглављу изнети су и збирни подаци ефикасности појединих група соларних колектора, као и основе технологије пројектовања, производње и коришћења фотонапонских ћелија, принцип њиховог функционисања и основни типови. На крају поглавља осветљени су принцип рада и технологија хибридних соларних колектора. У трећем поглављу приказан је Програм остваривања Стратегије Републике Србије у области коришћења соларне енергије за период 2006 – 2015 (2010) године. У оквиру овог поглавља, веома је детаљно дат приказ циљева, предлога мера и активности, главних учесника и циљних група, за реализацију Стратегије развоја енергетике у ради интензивнијег коришћења соларне енергије у Србији. Ту се, између осталог, даје приказ постојећег оквира за рализацију програма, који обухвата процену енергетског потенцијала, затим приказ постојећих прописа и стандарда, недостајућих прописа и стандарда, и искуства земаља у транзицији и ЕУ у односу на регулативе, инвестиције, и подстицаје ради интензивнијег коришћења соларне енергије. У прилозима је дат Програм остваривања Стратегије енергетике Србије у области обновљивих извора енергије за период 2006-2010. 

Претрага