(2002) - Спeциjaлни стeзни прибoри - збиркa рeшeних зaдaтaкa – Прoф. Др Брaнкo Taдић

Image 

Наслов: СПЕЦИЈАЛНИ СТЕЗНИ ПРИБОРИ

Тип: збирка решених задатака

Аутори: Проф. Др Бранко Тадић

Резиме: 

Материја изложена у збирци обухвата ужу област пројектовања специјалних стезних прибора у обради глодањем и бушењем. Кроз двадесет изложених, углавном оригиналних, ауторових идејних решења стезних прибора обухваћене су основе базирања и стезања призматичних и цилиндричних делова као и делова облика диска. Поред тога, за анализиране примере извршен је и детаљнији прорачун грешака базирања. У одређеном броју примера прорачуном је обухваћена и анализа сила односно оптерећења елемената прибора. У циљу оптимизације идејног решења, за сваки анализирани пример, дат је и критички осврт на изабрано решење односно указано је на предности и недостатке, конструкције што читаоца треба да подстакне на размишљање о могућности избора и другачијих идејних решења. Збирка задатака је израђена, првенствено, са циљем да студентима помогне у сагледавању и савлађивању сложене и мултидисциплинарне материје која припада области пројектовања реалних конструкција стезних прибора.

Садржај: 

 Пример 1 - Обрада глодањем специјалним ваљкастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 2 - Обрада глодањем котурастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 3 - Обрада глодањем чеоним глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 4 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама и помоћном ослонцу) 
Пример 5 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равној површини и чеповима за центрирање) 
Пример 6 - Обрада глодањем специјалном гарнитуром глодала предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама и чепу за центрирање) 
Пример 7 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равној површини и чеповима за центрирање) 
Пример 8 - Обрада глодањем чеоним глодалом предмета обраде цилиндричног облика (базирање по призми и равној површини) 
Пример 9 - Обрада глодањем чеоним глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама и чепу за центрирање) 
Пример 10 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 11 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде цилиндричног облика (базирање по призми и равним површинама) 
Пример 12 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде цилиндричног облика (базирање по призми и равној површини) 
Пример 13 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде са дугим отвором (базирање на дугом чепу, цилиндричној и равној површини) 
Пример 14 - Обрада глодањем вретенастим глодалом предмета обраде облика диска (базирање на равној површини и чепу за центрирање) 
Пример 15 - Обрада глодањем специјалним угаоним глодалом предмета обраде облика диска (базирање по призми и равној површини) 
Пример 16 - Обрада отвора бушењем и развртањем на предмету обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 17 - Обрада отвора бушењем и развртањем на предмету обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 18 - Обрада отвора бушењем и развртањем на предмету обраде цилиндричног облика (базирање по равним површинама и призми) 
Пример 19 - Обрада отвора бушењем и развртањем на предмету обраде призматичног облика (базирање по равним површинама) 
Пример 20 - Обрада отвора бушењем и развртањем на предмету обраде са дугим отвором (базирање на дугом чепу и по равним површинама)

Претрага