(2006) - Силa држaњa и упрaвљaњe прoцeсoм дубoкoг извлaчeњa - Др С. Aлeксaндрoвић

Image 

Наслов: СИЛА ДРЖАЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ДУБОКОГ ИЗВЛАЧЕЊА

Тип: Монографија

Аутори: Др Србислав Александровић, ванр. проф

Резиме: 

Дубоко извлачење танких лимова представља, према различитим критеријумима, једну од доминантних технологија у савременој индустрији прераде метала. Томе нарочито доприноси појачано интересовање за металне материјале (нове врсте челика, легуре алуминијума итд.) и несмањена брзина развоја аутомобилске индустрије. Спласнула је еуфорија и умањена претерана очекивања везана за примену неметалних материјала. На почетку новог миленијума мењају се многи класични приступи у разним областима па и овој. Уводе се нови поступци, истражују проблеми на нове начине, компјутерска техника даје нове, моћне, алате и полако се из „ере милиметра прелази у еру нанометра”. Ова монографија има за циљ управо један нов приступ „класичној” технологији дубоког извлачења. Остваривањем компјутерски управљане променљиве силе држања током процеса, отварају се нове могућности за управљање процесом пластичног деформисања и значајно побољшање резултата. Садржај монографије је конципиран тако да се у првим главама дају опште основе процеса дубоког извлачења са акцентом према трењу на ободу и сили држања, следе основе управљања процесом, преглед тренутног стања у овој области и праваца истраживања у најзначајнијим центрима у свету. У наставку се даје методика дефинисања константних и променљивих сила држања и иза тога експериментална верификација предложених параметара и фунционалних зависности. Реализована је оригинална компјутерски управљана апаратура са могућношћу контролисања свих најважнијих аспеката процеса деформисања. Примењени су лимови од различитих материјала, делови различитих геометрија и променљиви контактни услови. Добијени резултати потврђују исправност одабраног приступа истраживању. У складу са претходно изнетим, ова публикација је намењена студентима, истраживачима и свим стручњацима који се баве новим поступцима и савременим техникама у оквиру технологије дубоког извлачења. Обим књиге је 215 страница формата B5. Има 330 графичких приказа, 15 табела и 127 литературних референци. 
 
Садржај: 

1. Увод 
2. Дубоко извлачење 
3. Основе управљања процесом и примери решења 
4. Дефинисање силе држања 
5. Управљање применом променљиве силе држања 
6. Управљање процесом дубоког извлачења - експериментални резултати 
7. Литература  

Претрага