(2004) – Moнитoринг уљa зa пoдмaзивaњe - Др Mирoслaв Бaбић

Image 

Наслов: Мониторинг уља за подмазивање

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Мирослав Бабић

Резиме: 

Непосрдно учешће уља за подмазивање у контактним процесима елемената који се релативно крећу, са примарном улогом да спречи директну интеракцију површина елемената али и да обави низ других задатака, обезбеђује му специфичан значај са аспекта функционисања и одржавања трибомеханичких система. Осим што има функцију непосредне заштите од интензивних триболошких процеса трења и хабања и других штетних дејстава, уље за подмазивање има веома значајну улогу и у посредној заштити кроз предупређивање отказа система и застоја у раду. Наиме, уље за подмазивање, као крв у људском организму, прикупља и носи информације о стању “здравља” система (али и о опасностима по то стање), с аспекта триболошких и других процеса деградације и контаминације, што се може веома успешно користити у процесу мониторинга за рано детектовање нежељених промена у систему, па и самих корена процеса који воде ка тим променама, и предузимање корективних активности одржавања пре настанка отказа. С обзиром на то, анализа уља, као техника мониторинга, постаје кључни елемент одржавања према стању (предиктивно или проактивно) и одржавања базираног на поузданости. Монографија је структурирана тако да, поред разматрања основних појмова, улоге и карактеристика уља за подмазивање, природе деградационих процеса трибомеханичких система, релација између анализе уља у експлоатацији и одржавања техничких система према стању, покрије све аспекте релевантне за дизајнирање и реализацију програма мониторинга уља за подмазивања, од узорковања до интерпретације резултата тестова за анализу уља.  


 
Садржај:

1. Увод у анализу и мониторинг уља за подмазивање 
2. Уље као елеменат трибомеханичког система 
3. Састав и карактеристике уља за подмазивање 
4. Контаминација и деградација уља за подмазивање 
5. Мониторинг уља и одржавање према стању 
6. Узорковање уља у експлоатацији 
7. Преглед и избор тестова за анализу коришћених уља 
8. Дефинисање алармирајућих лимита параметара стања уља 
9. Интерпретација резултата анализе уља  

Претрага