(2006) – Прeдузeтништвo - Teoриja, прoцeс и прaксa - Др Mирoслaв Бaбић

Image 

Наслов: Предузетништво - Теорија, процес и пракса

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Мирослав Бабић

Резиме: 

“Предузетнчка револуција” зачета у последњој деценији прошлог века инаугурисала је предузетништво као најснажнији покретач економског развоја – од локалног, преко националног, до глобалног нивоа. Засновано на примени креативности, преузимању ризика, иновацијама, посвећености и страсти оно представља решење за комлексне изазове у будућности и отвара перспективе развоја које је тешко и замислити. Данас је доминантно уверење да се кроз одговарајуће образовање (започето већ од основне школе) може учинити огроман допринос унапређењу предузетничке културе. Промовисањем предузетничких знања, вештина и особина постиже се корист не само на економском, већ и на социјлном плану. Ова књига је намењена студентима Машинског факултета у Крагујевцу на смеру “индустријски инжењеринг” као основна литература за савладавање градива које се слуша у оквиру предмета “Предузетништво”. Полазећи од суштине значења појма предузетништво, која се једноставно може описати као тражење, препознавање и експлоатација предузетничке прилике, и само увођење овог новог курса за инжењере машинства се може оправдано третирати као прави предузетнички подухват. Наиме, прилика за иновирање наставног плана у погледу ове дисциплине сада је већ јасно видљива. Ми смо је на време уочили као изражену несагласност између растућих и већ ултимативних потреба за предузетничким знањима и перформансама и предузетничком културом на ширем плану – с једне стране, и непостојећим или јако скромним облицима формалне и неформалне едукације у области предузетништва у нашој земљи – с друге стране. Успешно предузетништво захтева много више него што су то само паре и срећа. Оно се заснива на комплексном процесу превођења креативних идеја у реалност. Полазећи од тога, књига је писана тако да покрије све релевантне сегменте тог процеса – од препознавања прилике, преко генерисања креативних идеја, њихове евалуације, израде бизнис плана па до избора легалне форме и финасирања предузетничког подухвата. С обзиром на то, књига може бити драгоцена литература у више фаза формалног и неформалног life-long процеса образовања у области предузетништва.  


 
Садржај: 

1. Основи предузетништва 
2. Врсте и значај предузетништва 
3. Предузетник 
4. Предузетнички процес 
5. Креативност и иновације 
6. Предузетничка прилика и бизнис идеје 
7. Евалуација предузетничке прилике 
8. Бизнис план 
9. Избор легалне форме предузетничког подухвата 
10. Финансирање предузетничког подухвата  

Претрага