(2007) - Tрибoлoшки пoтeнциjaл ZnAl лeгурa - Др Mирoслaв Бaбић, Др Рaтo Нинкoвић

Image 

Наслов: Триболошки потенцијал ZnAl

легура- Монографија

Тип: Универзитетски уџбеник- монографија

Аутори: Др Мирослав Бабић, Др Рато Нинковић

Резиме: 

Монографија Триболошки потенцијал ZnAl легура приказује проблематику развоја и примене ZnAl легура, као и триболошких истраживања ZnAl легура и садржи велики број систематизованих резултата вишегодишњих истраживања у поменутим областима. Унапређење трибомеханичких система са аспекта смањења трања и хабања је изузетно значајан задатак и основни пут његовог решавања представља развој нових и унапређење постојећих триболошких материјала. Као допринос таквом решењу аутори нуде цинк-алуминијумске легуре, које су, захваљујући доброј обрадљивости ливењем и јединственој комбинацији својстава, постале алтернативни материјал пре свега многим алуминијумским ливеним легурама и лежишним бронзама, али и ливеном гвожђу, пластикама, па и челицима за израду трибоматеријала за услове великих механичких оптерећења, умерених брзина клизања и сиромашног подмазивања. Проширење практичне примене ових легура има веома изражен економски и еколошки карактер. Полазећи од хипотезе да се технологијом добијања одливка може утицати на триболошке карактеристике делова од ZnAl легура истраживања су имала за циљ утврђивање механизама утицаја технолошких параметара ливења и термичког третмана одливака на структуру, механичке карактеристике и триболошко понашање ZnAl легура у условим трења са и без подмазивањем. Монографија има изражен и практични циљ обезбеђивања услова за ширу примену цинк-алуминијумских легура и супституцију скупих и дефицитарних материјала за лежајеве.  


 
Садржај: 

1. Увод
2. Цинк-алуминијумске легуре 
3. Могућност унапређења триболошких својстава цинк-алуминијумских легура 
4. Развој домаћих цинк-алуминијумских легура (RAR легуре) 
5. Триболошка својства домаћих ZnAl легура у условима граничног подмазивања 
6. Експериментално истраживање 
7. Закључна разматрања 
8. Литература

Претрага