(2007) - Tрибoлoшкe кaрaктeристикe кoмпoзитa нa бaзи ЗнAл лeгурa- Др Mирoслaв Бaбић

Triboloske karakteristike kompozita ZnAl 

Наслов: Триболошке карактеристике композита на бази ZnAl легура 

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Мирослав Бабић, Др Слободан Митровић

Резиме: 

Монографија Триболошке карактеристика композита на бази ZnAl легура је посвећена проблематици развоја композита на бази ZnAl легура и триболошких испитивања композита и садржи систематизоване резултате вишегодишњих истраживања у овим областима. Развој композита на бази лаких легура по многим истраживањима је и тренд и изазов XXI века. На основу анализе и синтезе теоријских и експерименталних изучавања композита са аспеката развоја, технологије добијања и карактеристика развијена су сопствена теоријска и експериментална, истраживања, утврђен план и програма експерименталних истраживања и реализована дуготрајна експериментална истраживања. Изведене анализе резултата и закључака аутора одабраним методама и техникама указују на то да аутори трасирају пут развоја домаћих композита на бази ЗнАл легура, при чему користе велика знања и искуства која су годинама стицали као руководиоци и учесници у реализацији већег броја пројеката из области трибологије и композитних материјала. Добијени резултати и са теоријског и са практичног аспекта представљају велики допринос развоју композитних материјала и трибологије. Веома корисно се могу применити у поступку унапређења и оптимизације техничко-технолошких карактеристика развијених, не само домаћих, већ и композита страног порекла. Монографијом се у значајној мери попуњава празнина настала због недостатка домаће литературе из трибологије композитних материјала. Монографија је усмерена на то да читаоца уведе у свет композитних материјала, метода и техника триболошких истраживања композита. То значи да су циљне групе доминантно стручњаци из праксе и студенти докторских студија.  

Садржај: 

1. Увод

2. Композити као триболошки материјали

3. Актуелно стање развоја композита на бази ZnAl легура

4. Истраживање триболошких карактеристика домаћих композита на бази ZnAl легура

5. Резултати истраживања

6. Анализа резултата

7. Закључци

8. Литература

9. Прилог  

Претрага