(2002) - Oбрaдa мeтaлa рeзaњeм - Др M. Лaзић

Image 

Наслов: 
Обрада метала резањем

Тип: 
Монографија

Аутори: 
Проф. др Миодраг Лазић 

Резиме: 
 
Обрада метала резањем је најсложенији и најкомплекснији део технолошког процеса израде, обраде и монтаже делова различитих конфигурација. Представља интер и мулти-дисциплинарну науку која користи достигнућа механике крутог тела, инжењерсаке механике, науке о материјалима и металургије (грађа и структура материјала, пластичност итд.), трибологије (трење, хабање и подмазивање), термодинамике и трансформације топлоте, хемије и физике. Процес обраде је сложен физичкохемијски маханизам међусобног деловања алата и предмета обраде у условима дисперзије особина и карактеристика елемената технолошког система. Монографија садржи обиље резултата истраживања, сазнања и података до којих су дошли бројни сарадници Лабораторије за обраду метала и трибологију Машинског факултета у Крагујевцу (LOMT), кроз дугогодишњи научноистраживачки и стручни рад. Под руководством оснивача лабораторије, проф. др Бранка Ивковића, изведена су многа теоријска и експериментална истраживања чији је само мали део резултата приказан у монографији. 
 
Садржај: 

1. Обрада метала резањем. 
2. Процес образовања струготине. 
3. Силе у процесу резања. 
4. Термодинамика процеса резања. 
5. Трибологија процеса резања. 
6. Обрадљивост материјала. 
7. Економика резања, режими обраде и CAPP системи. 
8. Мониторинг процеса резања. 
9. Прилог (планирање експеримената и обрада резултата испитивања). 
10. Литература.

Претрага