(2002) - Teхнoлoгиja oбрaдe мeтaлa рeзaњeм - Др Mиoдрaг Лaзић

tehnologija obrade metala rezanjem 

Наслов: 
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА РЕЗАЊЕМ

Тип: 
Универзитетски уџбеник

Аутори: 
Проф. др Миодраг Лазић 

Резиме: 
 
Књига садржи савремена знања из области обраде метала резањем неопходна онима који се на било који начин баве производним процесима ове врсте. Илустрована је изванредним графичким прилозима и прилагођена, специфичним поступком излагања сложене материје, студентима не само машинских факултета, већ и других школа у којима се стичу знања из индустријске производње. И не само то књига је концепцијски тако формирана да може изванредно користити и стручњацима у пракси који се баве проблематиком технологије обраде метала резањем и монтаже. За селекцију и избор материјала коришћени су обимни и савремени литературни извори са различитих говорних подручја, као и резултати дугогодишњих сопствених истраживања аутора и истраживања бројних сарадника Лабораторије за обраду метала резањем и трибологију Машинског факултета у Крагујевцу. 
 
Садржај: 

1. Основи производних технологија. 
2. Системи за обраду метала резањем. 
3. Основи теорије обраде метала резањем. 
4. Обрада стругањем 
5. Обрада бушењем 
6. Обрада глодањем 
7. Обрада тестерисањем 
8. Обрада рендисањем 
9. Обрада провлачењем 
10. Обрада брушењем. 
11. Израда навоја и зупчаника. 
12. Високопродуктивни поступци обраде 
13. Неконвенционални поступци обраде. 
14. Технологија монтаже. 
15. Технолошки поступци обраде и монтаже. 
16. Савремени технолошки системи. 
17. Литература.

Претрага