(2007) - Прeнoс снaгe флуидoм - хидрaуликa - Др Душaн Гoрдић

prenos snage fluidom 

Наслов: Пренос снаге флуидом - хидраулика (теоријски основи, математички модели, решени примери)

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Душан Гордић

Резиме: 

Стручни и едукативни садржај публикације је хармонизован са студијским програмом одговарајућег предмета на Машинском факултету у Крагујевцу, који се изучава у петом семестру основних академских студија на смеру за Енергетику и процесну технику, али се може користити и на другим техничким факултетима и вишим школама где се изучава област преноса снаге флуидом, индустријска (уљна) хидраулика и пнеуматика, хидрауличне и пнеуматске компоненте и системи и сл.  

Књига је конципирана тако да су у сваком поглављу после приказа теоријских основа са одговарајућим математичким изразима, приказани детаљно урађени и објашњени рачунски примери, који на конкретним проблемима појашњавају проблематику поглавља.

У првом поглављу, Физички основи хидрауличног преноса снаге, поред величина стања и физичких својстава радних течности приказане су основне једначине једнодимензијског струјања радне течности,  са посебним освртом на основне  једначине струјања кроз цевоводе, пригушнике и жљебове и зазоре.

Основни принципи функционисања и моделирања запреминских пумпи и обртних хидромотора приказани су у другом поглављу Хидрауличне машине- пумпе и обртни хидромотори. Посебан акценат је дат на прорачуну специфичног протока за различите типове ових запреминских машина и на одређивању параметара хидрауличне и механичке снаге за могуће радне режиме.

Треће поглавље, Хидрауличне машине - хидроцилиндри и закретни хидромотори, поред основних дефиниција и поделе хидроцилиндара и закретних хидромотора и приказа њихових радних параметара, даје детаљан, систематизован приказ потребних израза за прорачун чврстоће хидроцилиндара. 

Основни елементи вентила којима се покреће, зауставља, мења смер кретња и варира или ограничава проток и/или притисак радне течности су пригушници (пригушни отвори), па су у четвртом поглављу, Примена пригушника у хидрауличним компонентама и системима, приказани изрази за израчунавање проточног пресека различитих пригушника, могуће комбинације пригушника и сила услед струјања радне течности.

У петом поглављу Вентили за развођење радне течности, приказани су основне дефиниције, различити типови конструкција и основни изрази који описују разводнике и неповратне вентиле. 

Шесто поглавље Вентили за регулацију притиска и протока даје детаљан приказ ових вентила којима се варирају параметри хидрауличне снаге. Обрађени су: преливни и вентили сигурности, редоследни вентили, противтежни вентили, вентили за растерећење, редукциони вентили, вентили за регулисање разлике притисака, притисни пропорционални вентили, регулатори протока (двограни, трограни и расподељивачи протока).

Варијанте извођења уређаја за акумулацију енергије струјања и запремине радне течности, са детаљним освртом на хидропнеуматске акумулаторе (математички модел и димензионисање) приказани су у седмој глави Хидроакумулатори.

Осма глава Помоћне компоненте даје приказ помоћних компонената хидрауличног система преноса снаге: резервоара, везивне компоненте (цевоводи, цревоводи и прикључни елементи), филтри и хладњаци и грејачи.


Садржај: 

1. Физички основи хидрауличног преноса снаге
2. Хидрауличне машине - пумпе и обртни хидромотори
3. Хидрауличне машине - хидроцилиндри и закретни хидромотори
4. Примена пригушника у хидрауличним компонентама 
5. Вентили за развођење радне течности
6. Вентили за регулацију притиска и протока
7. Хидроакумулатори
8. Помоћне компоненте
ЛИТЕРАТУРА
Прилог A - SI префикси
Прилог B - Конверзија физичких јединица
Прилог C- Симболи – означавање хидрауличних и пнеуматских компонената

Претрага