(2006) - Meхaнички прeнoсници: плaнeтaрни прeнoсници, вaриjaтoри - Др С.Taнaсиjeвић , Др A.Вулић

mppv 

Наслов: Механички преносници: планетарни преносници, варијатори

Тип: уџбеник

Аутори: Проф. Др Слободан Танасијевић , Др Александар Вулић

Резиме:

Уџбеник “Механички преносници: планетарни преносници, варијатори “ намењен је студентима машинских факултета, посебно образовног смера: Машинске конструкције. Али и инжињерима и техничарима у пракси који се баве пројектовањем, конструисањем и одржавањем реалних машинских система.
 
Садржај:
И.    Планетарни преносници
1.    Увод 
2.    Основни појмови и подела
3.    Карактеристике планетарних преносника
4.    Кинематика планетарних преносника
5.    Услови монтаже и избор броја зубаца
6.    Оптерећење планетарних преносника
7.    Степен корисног дејства
8.    Подмазивање и прорачун на загревање
9.    Конструкција планетарних преносника
 
ИИ. Варијатори

10. Увод
11. Област примене варијатора
12. Класификација варијатора
13. Фрикциони варијатори са крутим члановима
14. Варијатори са гипким члановима
15. Планетарни преносници
16. Управљање варијаторима

Претрага