(2009) - CAD/CAM технологије - Проф. др Горан Девеџић

Knjiga CAD CAM Tehnologije

Наслов: CAD/CAM технологије

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Горан Девеџић

Резиме:

Универзитетски уџбеник CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЈЕ аутора др Горана Девеџића, ванредног професора Машинског факултета у Kрагујевцу је оригинална публикација ове врсте на српском језику. Целокупан текст подељен је на шест поглавља:

1. Основе CAD/CAM технологија
2. Принципи CAD/CAM технологија
3. CAD технологије
4. CAM и CNC технологије
5. Knowledgeware технологије и
6. Размена података о производним процесима.

Текст уџбеника је написан јасним стилом, објашњења су јако добра и илустрована примерима и квалитетним графичким приказима. Богато је илустрован цртежима и скицама, уз добру аналитичку интерпретацију и квалитетно нов пиступ избору, селекцији и систематизацији материјала, посебно савремених трендова у овој области. Може корисно послужити не само студентима машинства и рачунарских технологија на факултетима и вишим школама, већ и стручњацима у пракси који се баве наведеном проблематиком. При изради публикације коришћена су и најновија сазнања до којих је аутор дошао применом савремених средстава комуницирања, пре свега Интернета.

Садржај:

1. Основе CAD/CAM технологија
1.1 Уводне напомене
1.2 Kонкурентно инжењерство
1.3 Управљање животним циклусом производа
1.4 CAD/CAM технологије
1.5 Пример

2. Принципи CAD/CAM технологија
2.1 Историјски развој
2.2 Модел и моделирање
2.3 Цртање и моделирање
2.4 Моделске форме
2.5 Параметарско моделирање
2.6 Релационе зависности
2.7 Зависност “родитељ – дете”
2.8 Асоцијативност
2.9 Визуелизација
2.9.1 Визуелизација као концепт
2.9.2 Визуелизација као технологија
2.9.3 Визуелизација модела као интегратор
2.10 Пример

3. CAD технологије
3.1 Увод
3.2 Врсте геометријских модела
3.3 Геометријске моделске форме
3.4 Стварање модела применом геометриских моделских форми
3.4.1 Геометријска зависност и геометријска ограничења
3.4.2 Димензиона зависност и димензиона ограничења
3.5 Моделирање делова
3.5.1 Скицирање
3.5.2 Kреирање моделских форми
3.5.3 Kомпоновање моделских форми
3.5.4 Скелетни модели
3.5.5 Хибридно моделирање
3.6 Моделирање склопова
3.6.1 “Bottom-Up”
3.6.2 “Top-Down”
3.7 Генерисање техничке документације

4. CAM и CNC технологије
4.1 Пројектовање технолошких и производних процеса помоћу рачунара
4.2 Основна структура CAM система
4.3 Технолошки модели и технолошке моделске форме
4.3.1 Структура система за пројектовање технологије
4.3.2 Технолошки модели
4.3.3 Технолошке моделске форме
4.4 Производни модели и производне моделске форме
4.5 Основе CNC технологија
4.5.1 Увод у CNC програмирање
4.5.2 Kоординатни и мерни системи машина алатки
4.5.3 G-кôд и М-кôд
4.5.4 APT програмирање
4.6 Генерисање CNC програма и технолошке документације
4.7 Примери
4.7.1 Пример 1
4.7.2 Пример 2

5. Knowledgeware технологије
(Горан Девеџић, Саша Ћуковић, Сузана Петровић)

5.1 Основе Knowledgeware технологија
5.2 Моделске форме знања
5.3 Табеле фамилија делова
5.4 Формуле и законитости
5.5 Правила и провере
5.6 Макрои
5.7 Пример

6. Размена података о производима и процесима
6.1 Потреба за разменом података о производима и процесима
6.2 Методологије и формати
6.3 IGES
6.4 STEP

Претрага