(2009) - Техничка експлоатација моторних возила и мотора - Др Божидар Kрстић

tehnicka eksplatacija motornih vozila

Наслов: Техничка експлоатација моторних возила и мотора

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Божидар Kрстић

Резиме:

Према садашњем наставном плану и програму Машинског факултета у Kрагујевцу овај универзитетски уџбеник – Техничка експлоатација моторних возила и мотора, намењен је првенствено студентима одсека за моторна возила и моторе и одсека за друмски саобраћај за савладавање градива из следећих предмета: Експлоатација моторних возила и мотора I и II, Одржавање моторних возила и мотора I и II, и Организација и технологија друмског транспорта. Такође, постојећим наставним планом и програмом Факултета техничких наука у Kосовској Митровици, овај универзитетски уџбеник намењен је студентима машинског одсека, модула за друмски и градски саобраћај, за савладавање наставе из предмета: Техничка експлоатација возила и Транспорт опасних материја. Kњига је такође намењена и студентима других високошколских институција, где се изучава ова, или сродна материја, као и свима онима који се на било који начин баве предметном проблематиком. Студенти, претходно поменутих високошколских институција, овај уџбеник могу да користе и при савладавању градива и из следећих предмета: Дијагностика моторних возила и мотора, Гараже и сервиси, Флексибилни сервисни системи и дијагностика, Ефективност моторних возила и мотора, Технологије одржавања моторних возила и мотора, Поузданост моторних возила, Пројектовање технологија одржавања возила, теорија техничког опслуживања и оправки.

Садржај:

1. Увод

2. Историјски развој моторних возила и њихових компоненти

3. Kласификација, категоризација и идентификација возила

4. Захтеви који се постављају пред возила. Прописи и законска регулатива у области возила

5. Животни циклус возила, трошкови животног циклуса и стање возила

6. Узроци појаве неисправности и утврђивање стања моторних возила

7. Експлоатационо-техничке карактеристике моторних возила

8. Анализа виталних делова моторних возила са аспекта његовог коришћења и одржавања

9. Експлоатација моторних возила и мотора у посебним условима

10. Експлоатација возила посебне намене

11. Транспортни систем

12. Паркирање и гаражирање возила. Аутобуске станице за снадбевање горивом

13. Организација и технологија друмског транспорта

14. Одржавање моторних возила и мотора

Претрага