(2009) - Геотермална енергија - Др Вања Шуштрешич, Др Милун Бабић

energija prirodnih i vestackih izvora tople vode

Наслов: Геотермална енергија

Тип: Монографија

Аутори: Др Вања Шуштрешич, Др Милун Бабић

Резиме:

Монографија садржи шест поглавља, литературу и три прилога, на 195 страница, са 58 слика и 30 табела. У оквиру првих пет поглавља обрађени су и дефинисани основни начини примене и трансформације геотермалне енергије. У оквиру шестог поглавља приказани су циљеви, предлози мера и активности за интензивније коришћење геотермалне енергије, и уједно су предложени главни носиоци и циљне групе за реализацију Стратегије развоја енергетике у области интензивнијег коришћења геотермалне енергије. На основу мера и активности описаних у овом поглављу, сачињен је прелиминарни Акциони план имплементације развојне стратегије у области коришћења геотермалне енергије.

У првом поглављу ове монографије дата су уводна разматрања преноса топлоте кроз земљин омотач, као и зависност геотермалног градијента. Затим су, у другом поглављу, дефинисани основи појмови геотермалног потенцијала и дата је подела геотермалних извора, док је у трећем поглављу дат кратак историјски преглед примене и коришћења геотермалне енергије. У четвртом поглављу обрађени су начини примене и трансформације геотермалне енергије и указано да се данас свет суочава са све већом несташицом енергије, посебно електричне, те да се, стога, високо температурни геотермални извори најчешће користе за производњу електричне струје. Ниско и средње температурни геотермални извори најчешће користе директно, или се примењују топлотне пумпе. У овом поглављу детаљно су обрађени системи за производњу електричне из геотермалне енергије, дате су важеће термодинамичке зависности у тим системима и приказане остале могућности коришћења геотермалне енергије. У оквиру овог поглавља коришћена су знања и искуства стечена на основу досадашњих истраживања из ове области остварених у свету и код нас.

У петом поглављу обрађене су експлоатационе технике коришћења геотермалне енергије. Посебно су обрађене технике бушења и начини уградње размењивача топлоте и постављања цеви. У оквиру овог сегмента монографије приказани су економски и еколошки аспекти коришћења геотермалне енергије и утицаји на животну средину.

У шестом поглављу дат је приказ је Програма остваривања Стратегије Републике Србије у области коришћења геотермалне енергије за период 2006 – 2010 године. У овом поглављу детаљно су приказани циљеви, дати су предлози мера и активности, а предложени су и главни носиоци и циљне групе, за реализацију Стратегије развоја енергетике у области интензивнијег коришћења геотермалне енергије. Приказан је постојећи оквир за реализацију програма, који обухвата процену енергетског потенцијала, а анализирани су и постојећи и недостајући прописи и стандарди, као и искуства земаља у транзицији и ЕУ у односу на регулативе, инвестиције, и подстицаје ради интензивнијег коришћења геотермалне енергије. Извршена је идентификација препрека за веће коришћење геотермалне енергије. Поред тога, дат је детаљан приказ садржаја Програма ради остваривања постављених циљева, и то са аспекта регулатива и техничких стандарда, контроле квалитета производа на тржишту, финансијских и нефинансијских мера и активности ради подстицања коришћења геотермалне енергије као извора енергије, одрживог развоја домаћих произвођача опреме и подстицања конкуренције, ризика за спровођење предложених мера и активности и могућности за отклањање тих ризика, и реализације инвестиционих пројеката. На основу мера и активности описаних у овом поглављу, сачињен је прелиминарни Акциони план имплементације развојне стратегије у области коришћења геотермалне енергије.
Списак литературе који прати ову монографију обухвата већину савремене литературе из области енергетског коришћења геотермалне енергије.
У првом прилогу ове монографије дат је Резиме Програма остваривања Стратегије енергетике Србије у области обновљивих извора енергије за период 2006-2010. година, пројекта, у коме су, агрегатно за све обновљиве изворе енергије, па и за област енергетског коришћења геотермалне енергије, изложене мере, активности, динамика спровођења, носиоци активности, и значајније табеле и дијаграми.
У другом прилогу дати су табеларни и графички прикази оптималног сценарија имплементације Програма остваривања Стратегије енергетике Србије у области коришћења геотермалне енергије за период 2007-2015.(2010.) година.
У трећем прилогу изнет је Програм остваривања Стратегије енергетике Србије у области обновљивих извора енергије за период 2007-2012. година – модул „Обновљиви извори енергије“, који је на основу пројекта, а након уобичајене процедуре међуресорних усаглашавања и правно-техничке анализе надлежних органа, усвојила Влада Републике Србије, и који је као тринаеста тачка Уредбе о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године за период од 2007. до 2012. године објављен у Службеном гласнику бр. 17., од 13. фебруара 2007. године.

Садржај:

УВОД
1.0 СТРУKТУРА ЗЕМЉЕ - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
2.0 ГЕОТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ
3.0 KРАТАK ИСТОРИЈСKИ РАЗВОЈ ПРИМЕНЕ ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ
4.0 НАЧИНИ ПРИМЕНЕ И KОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ
5.0 ЕKСПЛОАТАЦИОНЕ ТЕХНИKЕ KОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ
6.0 ПРОГРАМ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ГЕОТЕР-МАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2006 – 2010 (2015) ГОДИНЕ
7.0 ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЗИ
П.1 Резиме Програма остваривања Стратегије енергетике Србије у области обновљивих извора енергије за период 2006-2010. година
П.2.Табеларни и графички приказ оптималног сценарија имплементације Програма остваривања Стратегије енергетике Србије у области коришћења геотермалне енергије за период 2007-2015. (2010.) година
П.3 Програм остваривања Стратегије енергетике Србије у области обновљивих извора енергије за период 2007-2012. година – модул „Обновљиви извори енергије“

Претрага