(2005) - Рaчунaрски пoдржaнo мeрeњe и упрaвљaњe - Др M.Maтиjeвић, Mр Г.Jaкупoвић, Mр J.Цaр

racunarski merenje upravljanje big 

Наслов: Рачунарски подржано мерење и управљање

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Милан Матијевић, Мр Горан Јакуповић, Мр Јелена Цар

Резиме: 
Уџбеник за предмет Рачунарски подржано мерење и управљање, који се предаје на Машинском факултету у Крагујевцу.

Иако је књига писана за одређени предмет, њена форма и садржај су далеко ширег карактера. С обзиром да се ради о екстензивном издању, ради лакшег читања, извесни детаљи су и више пута поновљени, али у оквиру различитих поглавља. Настојало се да се читаоцу омогући да прати садржај књиге са минимумом претходно стечених знања, као и да се омогући више-мање независно читање извесних поглавља. Отуда се често кретало „из почетка“, а поглавља се завршавала упућивањем заинтересованог читаоца на ширу литературу. Намера аутора је да ова публикација буде од користи студентима техничких факултета у оквиру различитих предметних области (попут аутоматског управљања, рачунарских система, сензора и претварача, итд.) свих нивоа студија. Такође, аутори верују да ће ова књига бити надасве интересантна и инжењерима из праксе, с обзиром на актуелност њеног садржаја.  
  
Садржај: 

1. Општа разматрања 
2. Теоријске основе дигиталних сигнала и система 
3. Системи мерења и управљања – основне функционалне и техничке карактеристике 
4. Моделирање и идентификација елемената и система управљања 
5. Мерни претварачи и сензори 
6. Актуатори и извршни органи 
7. Алгоритми управљања
8. Дигитални рачунари у системима мерења и управљања
9. Основе система за рад у реалном времену
10. Секвенцијално управљање. програмабилни логички контролери
11. SCADA системи
12. Принципи формалног пројектовања
    Индекс појмова

Претрага