(2010) - 3D моделирање производа - Горан Девеџић,Саша Ћуковић,Сузана Петровић,Јелена Максић

3d modeliranje proizvoda

Наслов: 3D моделирање производа

Тип: Методичка збирка задатака

Аутори: Проф. Др Горан Девеџић, Саша Ћуковић, Сузана Петровић и Јелена Максић

Резиме:

Извод из Предговора
Дугогодишње наставно и професионално искуство у обуци инжењера, студената и ученика у земљи и иностранству, али и рашавању сложених инжењерских задатака навело нас је на конципирање књиге на другачији начин од уобичајеног. Прво, одлучили смо се за инжењерски приступ, за разлику од "информатичког", који се најчешће сусреће. Другим речима, у књизи су изложени принципи 3D запреминског моделирања, поштујући у највећој мери примере добре праксе. Основна пажња је поклоњена решавању проблема, односно креирању модела као рачунарске презентације реалног производа. При томе су примењивани приступи својствени позитивној инжењерској пракси, нарочито са становишта могућности извођења евентуалних модификација и даље употребе модела. Наравно, приказана решења нису једина, али садрже велику дозу робустности, у смислу могућности извођења конзистентних измена. Даље, кроз поступке моделирања укратко је описан један део најчешће коришћених команди, без намере да се у потпуности објасне све могућности које исте пружају. Друго, наше искуство у раду са са неколико софтвера указује да су основни принципи 3D запреминског моделирања јединствени. То је сасвим разумљиво, с обзиром на математичку позадину поступака моделирања. Стога смо настојали да управо те кључне принципе јасно истакнемо кроз решене примере, без потенцирања појединих специфичности софтвера. Зато сматрамо да се ова методичка збирка задатака може, у извесној мери, користити и током обуке за различите софтвере, с обзиром да је иста посвећена основама 3D запреминског моделирања. Иначе, решења примера урађена су коришћењем софтвера CATIA V5 (R17, R18 и R19), који представља основну CAD/CAM платформу на Машинском факултету и Политехничкој школи у Kрагујевцу, као и у многим фирмама у земљи. Оваквим приступом избегнуто је одвлачење пажње корисника са неважних унапређења, а обезбеђено коришћење и старијих и (вероватно) нових верзија. Једноставно, основни принципи важе увек.

Извод из рецензије
Публикација "3D моделирање производа: Методичка збирка задатака", аутора Проф. Др Горана Девеџића, Саше Ћуковића, Сузане Петровић и Јелене Максић, на врло савремен начин презентира једну изузетно важну област рада студената, индустријских инжењера и техничара у области моделирања и пројектовања производа, на око 450 страна А4 формата. Збирка је конципирана и урађена методички и систематски, тако да је студенти могу користити у савлађивању наставног градива, као и приликом израде практичних радова и пројектних задатака. Такође, ова збирка садржи и примере из индустријске праксе, па могу да је користе и инжењери у свакодневном раду у индустријској пракси, у свим гранама индустрије, али и она техничка лица која желе да своја знања обогате савременим приступима у инжењерству (на пример, приликом преквалификације или доквалификације за нова радна места).
Садржај и структура текста је таква да систематски и поступно уводи читаоце у област 3D моделирања производа. Све фазе моделирање производа приказане су јасно и сликовито, почев од једноставнијих, па све до веома сложених (индустријских) модела. Сви примери су веома добро илустровани, свеобухватни и визуелно ефектно представљени у свим корацима настајања 3D модела. Свако поглавље има теоријски увод, дефинисан циљ и исходе. Проблематика публикације изложена је у оквиру девет поглавља. Прво приказује принципе 3D моделирања, у циљу разјашњавања појмова цртање и моделирање, врсте геометријских модела, моделских форми (енгл. "features"), стварања модела применом моделских форми, креирања склопова и генерисања техничке документације. Циљ другог поглавља је упознавање са могућностима и карактеристикама програмског пакета CATIA V5, водећим светским софтвером у овој области. Kроз треће, четврто и пето поглавље читаоци се упознају са техникама моделирања призматичних, ротационих и сложених делова, путем детаљно урађених конкретних примера. Шесто поглавље посвећено је техникама моделирања склопова. Проблематика генерисања техничких цртежа и основни начини уређења и модификације истих изложена је у оквиру седмог поглавља. Стечена знања читалац може да верификује кроз самосталну израду конкретних примера из индустријске праксе, приказаних у осмом поглављу. Поглавље девет садржи опширни списак коришћене литературе. Ова збирка, с обзиром на недостатак домаће литературе, значајно обогаћује литературу у овој веома актуелној области.


Рецензенти:
Проф. Др Миодраг Манић
редовни професор Машинског факултета у Нишу
Проф. Др Милан Зељковић
редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду


Садржај:

1. Принципи 3D запреминског моделирања
2. CATIA V5
3. Моделирање призматичних делова
4. Моделирање ротационих делова
5. Моделирање сложених делова
6. Моделирање склопова
7. Генерисање техничких цртежа
8. Примери из индустријске праксе
9. Литература

Претрага