(2005) - Примeнa рaчунaрa – MS Office - Н.Груjoвић, В.Димитриjeвић, Н.Mиливojeвић

Primena racunara big 

Наслов: Примена рачунара – МS Office

Тип: Помоћни уџбеник

Аутори: Проф. др Ненад Грујовић, Владимир Димитријевић, Никола Миливојевић

Резиме: 
У првом поглављу дају се дефиниције основних информатичких појмова. Детаљно су описани саставни делови рачунара и значај софтвера за његов рад. Указано је на потребу заштите података и значај борбе против рачунарских вируса. Дате су основне информације о рачунарским мрежама, као и о заступљености рачунара у свакодневном животу.

У другом поглављу су приказани основни принципи рада на рачунару и рада са датотекама. Описане су основне карактеристике оперативног система Windows и рада у њему, као и поступци подешавања радног окружења. Детаљно су приказане технике управљања датотекама, а посебна пажња посвећена је коришћењу програма Windows Explorer и могућностима које он пружа при управљању датотекама.

Треће поглавље детаљно описује могућности програма MS Word у обради текста. Читаоцу је детаљно представљен начин коришћења овог програма. Описани су поступци уноса текста и његовог уређења. Дат је преглед операција које кориснику програма MS Word омогућавају уређење докумената и његово штампање. У овом поглављу су описане и неке напредне технике које се односе на рад са табелама, сликама, цртежима и дијаграмима у MS Word документима.

Основне карактеристике рада у програму MS Excel дате су у четвртом поглављу. Обрађене су основне технике рада са MS Excel табеларним прорачунима и са радним листовима у њима. Детаљно су описани поступци уноса података и креирања математичких формула. Приказане су операције које кориснику програма MS Excel омогућавају уређење изгледа радних листова, проналажење и замену података, као и форматирање података. Посебна пажња посвећена је раду са формулама и функцијама. Описане су и напредне технике које кориснику програма MS Excel омогућавају рад са сликама и другим графичким елементима. Поступак креирања графикона и подешавања њихових карактеристика приказан је прегледно и детаљно.

Пето поглавље омогућава читаоцу да се упозна са техником креирања презентација у програму MS PowerPoint. Представљени су начини формирања и уређивања слајдова, као и поступак додавања текста, слика, графикона и дијаграма у презентације. Демонстрирани су основни начини анимирања слајдова у презентацији, а детаљно је објашњен начин подешавања за приказивање и самог приказивања креиране PowerPoint презентације.

У последњем, шестом поглављу аутори омогућавају читаоцу да сагледа могућности рачунара у погледу проналажења информација и комуникације. Поред општих информација о Интернету, изнети су основни подаци о раду са програмом Internet Explorer. Детаљно је описан начин претраживања Интернета и проналажења жељених информација коришћењем Интернет претраживача. Посебна пажња посвећена је коришћењу електронске поште, савременог сервиса за комуникацију помоћу рачунара. Коришћење програма МS Outlook за рад са електронском поштом, креирање и слање порука електронске поште објашњени су у овом поглављу на једноставан и разумљив начин. 
 
Садржај: 

  1. Основни појмови
  2. Основе рада на рачунару
  3. Уређење текста уз помоћ компјутера
  4. Коришћење компјутера за табеларно приказивање и обраду података
  5. Представљање података и прављење презентација
  6. Коришћење рачунара за скупљање информација и комуникацију 

Претрага