(2010) - Безбедност прехрамбених производа И квалитет услуга: услов за остваривање конкурентности

bezbednost prehrambenih proizvoda

Наслов: Безбедност прехрамбених производа I квалитет услуга: услов за остваривање конкурентности

Тип: Монографија

Уредник: проф. др Славко Арсовски

Kвалитет и безбедност производа постају све значајнији фактори конкурентности организације. С обзиром на стратешка опредељења Србије у погледу јачања производње и прераде хране и услуга, уредник је извршио избор и уз помоћ рецензената и аутора припремио за штампу радове монографског карактера, саопштених на 37. конференцији о квалитету, одржаној у оквиру Фестивала квалитета 2010. године. Радови су груписани у четири области и то:
1. теоријска разматрања конкурентности,
2. безбедност прехрамбених производа,
3. квалитет услуга и
4. квалитет услуга у туризму.

Већина радова су интердисциплинарног карактера са прожимањем аспеката квалитета, менаџмента процесима, безбедности прехрамбених производа, заштите животне средине. У центру збивања је клијент који мора задовољити своје потребе за услугама на квалитетан начин, уз предуслов да је обезбеђена висока безбедност прехрамбених производа применом FMS и HACCP система. Приказани радови, поред значајног теоријског, укључују и апликативни аспект који доприноси расту конкурентности у секторима производње и прераде хране и услужном сектору.

Претрага