(2006) - CIM систeми - Др Mилaдин Стeфaнoвић

 
cim sistemi big 

Наслов: CIM системи

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Миладин Стефановић

Резиме: 
У првом поглављу под насловом Увод у CIM системе презентована су производна предузећа и захтеви који се пред производне системе постављају на савременом тржишту. Дефинисани су појам ЦИМ система, и дате предности и начини имплементације CIM система. Такође су детаљно разматрани CIM рефрерентни модели. Аутор даје поређење CIM модела и указује на значај CIM модела и модела пословних процеса у предузећу.

У другом поглављу под насловом Инфомациони системи концизно је представљена значајна област информационих система. Дати су основни појмови о софтверу, хардверу, рачунарским мрежама и мрежним протоколима (MAP, TOP, ISO/OSI). У поглављу су презентовани системи за аутоматску идентификацију и прикупљање података, системи за аквизицију података, бар код и RFID системи. За информационе системе је нарочито значајно да се размена података између компоненти система и система и околине одвија у стандардној неутралној форуми, те су приказани EDI и XML системи. Аутор је приказао значај IS за концепт CIM система.

У трећем поглављу Компјутером подржано пројектовање, планирање и производња детаљно су представљени CAD, CAM и CAPP системи. Нарочита пажња је посвећена интеграцији ових система. Приказани су основни елементи STEP стандарда и STEP-NC. Такође су презентовани PDM системи, начини имплементације и могућности интеграције у Интернет окружењу као и могућности интеграције са ERP системима.

У четвртом поглављу Компјутером управљана производна технологија представљени су флексибилни производни системи и његове компоненте: CNC системи са програмирањем, DNC, MES, PLC и AC управљачки системи. Презентовани су и помоћни системи транспорта, AGV, скалдиштења AS/RS и индустријски роботи. Аутор је презентовао софтверска решења и дао смернице за избор симулационог и другог софтвера. Аутор је такође презентоав основне елементе за програмирање CNC, PLC и IR.

У оквиру петог поглавља Управљање квалитетом аутор је представио квалитет на свим нивоима у предузећу. Представљени су CAQ, CIQ и ТQМ системи. Дат је преглед алата, метода и техника унапређења квалитета. Аутор је нарочиту пажњу посветио интеграцији и интегрисаном пројектовању и имплементацији ТQМ и CIM система.

У оквиру шестог поглавља Интеграциони системи и методе представљени су MRP, MRP II, ERP, ERP II системи. Затим су приказани SCM и CRM системи. Такође су презентовани приступи и технике EAI. Аутор је упоредио различите системе и дао могуће приступе и њиховој интеграцији и приказао релевантне методе анализе и декомпозиције система: SSA, BSP, HIPO...

У седмом поглављу Менаџмент ЦИМ технологијама аутор представља менаџмент приступе и концепте управљања CIM технологијама. У оквиру овог поглавља представљени су концепти: стратегијског менаџмента технологијама, just-in-time, конкурентног инжењерства и менаџмента знањем. Аутор је истакао значај управљања технологијом и указао на место људских ресурса у имплементацији, одржавању и развоју CIM система.  
  
Садржај: 

1. Увод у ЦИМ системе 
2. Информациони системи 
3. Компјутером подржано пројектовање, планирање и производња 
4. Компјутером управљана производна технологија 
5. Управљање квалитетом 
6. Интеграциони системи и методе 
7. Менаџмент CIM технологијама
    Списак референци и литературе је дат на крају сваког поглавља, као и листа корисних линкова

Претрага