(2006) - Обрадни процеси и специјалне машине и уређаји - Др Бранко Тадић

obradni procesi spec masine uredjaji big 

Наслов: Обрадни процеси и специјалне машине и уређаји

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Др Бранко Тадић, ванр. проф.

Резиме: 
Материја изложена у монографији, највећим делом, претставља  истраживања аутора обављена у последњих  двадесет година у области обрадних процеса и специјалних машина и уређаја. Изложени резултати теоријских и експерименталних истраживања подељени су, условно речено, у пет независних целина.
У првом поглављу дат је преглед теоријских и експерименталних истраживања у области обрадних процеса. Обухваћене су силе и отпори резања, обрадивост материјала, хабање алата и делова производне опреме, квалитет обрађене површине, постојаност алата и управљање обрадним процесима. Истраживања су, највећим делом, обављена у периоду од 1987.-1991. Имајући у виду временску дистанцу аутор је настојао да у овом делу монографије изожи првенствено резултате који, с обзиром на садашњи степен развоја науке о обрадним процесима, могу бити актуелни. 
Други део монографије представљају истраживања аутора у области преносника за помоћно кретање у обради глодањем управљаног преко конзервативних сила. Овом проблематиком аутор се, највећим делом, бавио у току израде докторске дисертације “Моделска испитивања процеса истосмерног глодања са динамичког и триболошког аспекта”. Оригинална идеја управљања брзином помоћног кретања у обради глодањем преко конзервативне силе детаљно је теоријски анализирана и потврђена физичком реализацијом преносника и резултатима експерименталних истраживања. 
Аутор монографије се низ година бавио и бави трибометријским истраживањима и пројектовањем трибометара различите намене. Истраживања су довела до развоја више професионалних трибометара, реализованих за потребе техничких факултета у земљи и иностранству (Машински факултет у Београду, технички факултет на Волосу-Грчка, политехнички факултет у Мондрагону-Шпанија), и радова објављених у интернационалним часописима и на интернационалним конференцијама. У монографији је приказан део теоријских и експерименталних истраживања везаних за ову проблематику са посебним освртом на развој трибометра TPD-2000.
У четвртом поглављу монографије приказан је део резултата везаних за реализацију машине за савијање бакарних цеви на принципу топлоте генерисане трењем. Полазећи од чињенице да се топлота генерисана трењем успешно примењује у многим врстама обликовања наметнула се идеја загревања критичне зоне савијања на принципу трења. Идеја је резултирала развојем специјалне машине за савијање цеви. То је нова метода савијања цеви заснована на примени топлоте генерисане трењем. Експериментално, и у производним условима, показано је да се метода успешно може применити и да, у одређеним условима производње, има предности  у односу на познате методе савијања цеви. 

У петом поглављу изложени су резултати прелиминарних истраживања аутора монографије у области екстремно високих притисака и њихове примене при синтези вештачког дијаманта. Изложени резултати теоријских и експерименталних истраживања односе се, највећим делом, на реализовани уређаја  екстремно високих притисака преко кога је остварен притисак од p ≈ 130.000, бара.  
  
Садржај: 

1. Теорија обрадних процеса 
2. Преносник за помоћно кретање у обради глодањем 
3. Трибометријска истраживања и развој трибометра tdp-2000 
4. Машина за савијање танкозидних бакарних цеви 
5. Уређај екстремно високих притисака 
6. Интеграциони системи и методе 
7. Менаџмент CIM технологијама
    Закључци
    Литература

Претрага