(2006) - Техничка дијагностика - Др Б.Јеремић, Мр П.Тодоровић, Мр И.Мачужић, В.Kоковић

tehnicka dijagnostika big 

Наслов: Техничка дијагностика

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. др Бранислав Јеремић,
дипл. инж. мр Петар Тодоровић, дипл. инж.
мр Иван Мачужић, дипл. инж.
Владимир Коковић, дипл. инж.

Резиме: 
Под појмом техничка дијагностика подразумева се научно-техничка дисциплина којој припадају теорија, методе и средства за препознавање стања техничких система у условима ограничених информација. Техничка дијагностика је релативно млада научно-техничка дисциплина и на њен развој пресудно утиче увођење нових концепција одржавања.
Основни циљ техничке дијагностике је да се открије и спречи потенцијални отказ техничких система. То се постиже мерењем карактеристичних, одн. дијагностичких параметара и на основу одређених критеријума доноси закључак о томе да ли се они налазе у дозвољеним границама или не.
Код техничких система, који су данас у употреби, најзаступљеније су методе техничке дијагностике засноване на: мерењу и анализи вибрација, праћењу термичког стања и анализи продуката хабања у уљу за подмазивање.
Наведене методе техничке дијагностике су детаљно описане кроз неопходна теоријска разматрања и велики број примера, како би изложена материја била што разумљивија. Дати примери представљају мали део вишегодишњег практичног искуства аутора.
У књизи је дат и кратак приказ метода техничке дијагностике заснованих на испитивању без разарања.
Књига је првенствено намењена студентима који слушају предмете Техничка дијагностика, Теротехнологија, Инжињеринг одржавања, као и друге сродне предмете на Машинском факултету у Крагујевцу. Аутори сматрају да ће овде обрађена материја бити од велике користи инжењерима и техничарима који се баве проблематиком одржавања техничких система.

Књига је финансирана од стране WUS Austria у оквиру CDP+ (Course Development Program +) Пројекта број 038/2006  

Садржај: 

1. Методе одржавања техничких система 
2. Појам, класификација и дигитална обрада сигнала
3. Стање техничких система и основне технике праћења стања
4. Метода техничке дијагностике заснована на мерењу и анализи вибрација – вибродијагностика
5. Идентификација отказа преко мерења и анализе вибрација
6. Анализа уља за подмазивање и продуката хабања
7. Инфрацрвена термографија
8. Методе испитивања без разарања
9. Литература 

Претрага