(2006) - Нумеричко решавање контактних проблема - Др Ненад Грујовић

Kontaktni problemi big 

Наслов: Нумеричко решавање контактних проблема

Тип: Монографија

Аутори: Проф. др Ненад Грујовић

Резиме: 
У уводном делу описана је основна проблематика контактних проблема у механици и техници. Прегледно су дате опште концепције решавања с обзиром на физичке принципе, на области примене и на њихове нумеричке карактеристике.

У првом поглављу систематично су изложени основни концепти у решавању контактних проблема коришћењем Лагранжеових множилаца, пеналти формулације као и мешовитог поступка. Извршена је систематизација према домену на раванске и осносиметричне контакте и на контакте у тродимензионом простору.

Друго поглавље је детаљна разрада дводимензионог контакта са неопходним извођењима и дефиницијама кинематике 2-D контакта, дискретизације 2-D контактним елементима, дефинисаним потенцијалом контактних сила дискретизованих контактних површи, са и без клизања, детаљним приказом матрица коефицијената и вектора 2-D контактних коначних елемената и коначно, елементима логике и алгоритмима који се користе у развијеним софтверима за рачунарске симулације контактних проблема. Следи генерализација приказаних елемената за случај са произвољним бројем чворова којима се дискретизује контактна површ.

У трећем поглављу су, аналогно претходном поглављу, обрађени поступци и коначни елементи за решавање тродимензионог контактног проблема.

Четврто поглавље садржи суштинске поставке и процедуре које сачињавају окружење у коме се врши симулација контактних процеса деформабилних тела применом МКЕ. На нивоу нелинеарног система коначних елемената, разматра се интеграција у временском домену и то: статичка инкрементална анализа као специјалан случај, експлицитна временска интеграција динамичких једначина и имплицитна временска интеграција динамичких једначина. Поступци итеративног решавања са посебним освртом на учешће контактних елемената у систему, као и иновативни поступци који доприносе стабилнијем и ефикаснијем решавању су описани са јасним препорукама у избору параметара нумеричког поступка као и расположивим критеријумима конвергенције добијених нумеричких резултата.

У петом поглављу се приказује проблематика контакта при судару. За такве симулације је предочена неопходност кориговања стандардних процедура временске интеграције и складу са тим приказан поступак кориговања брзина и убрзања контактних чворова при судару.

Шесто поглавље садржи приказ односа контактних појава и материјалне нелинеарности у моделима. Изложени су општи концепти интеграције напона, а потом је детаљно приказано више материјалних модела који се примењују у техничкој пракси.

Последње, седмо поглавље, кроз већи број решења реалних проблема из праксе, добијених компјутерском симулацијом, на атрактиван начин илуструје све претходно теоријски третиране концепте и пружа увид у могуће приступе и алате који су на располагању али и неопходност и смернице даљих истраживања и развоја у области компјутерске симулације контактних проблема. 
 
Садржај: 

  1. Основни концепти у решавању контактних проблема
  2. Дводимензионални контакт
  3. Тродимензионални контакт
  4. Контактни алгоритми на нивоу система коначних елемената
  5. Коригована временска интеграција за 2D и 3D контактне проблеме
  6. Материјална нелинеарност у контактним проблемима
  7. Примери решења
  8. Закључак

Претрага