(2006) - Техничка мерења III - Др Александар Грујовић, Др Ненад Грујовић

Tehnicka merenja 3 big 

Наслов: Техничка мерења III, Основи технике мерења

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. др Александар Грујовић, проф. др Ненад Грујовић

Резиме: 
Књига “Техничка мерења -III-, Основи технике мерења“ садржи 297 страница са 246 слика, са индексом појмова и библиографијом са 98 наслова.

У првом, уводном поглављу, дефинисан је основни принцип мерења и изложени су основни појмови о методама и поступцима мерења, а посебно су приказане и предности електричних метода мерења. На почетку сваког од осталих 18 поглавља, која се односе на принципе, методе и поступке техничких мерења појединих физичких величина, дате су дефиниције тих величина и одговарајуће јединице мере.

У другом поглављу, уз претходно дату дефиницију дужине, систематично су изложени принципи и методе мерења дужина, и транслаторних и угаоних помераја: механички, оптички, флуидички, електрички, помоћу ултразвука, радарски и помоћу ласера.

Треће поглавље се односи на мерење времена и учестаности, а посебно на мерење временске периоде периодично променљивих сигнала и на мерење временских интервала.

У четвртом поглављу је обрађено мерење механичких напона и силе, а у петом поглављу – мерење обртног момента.

Шесто поглавље се односи на различите методе мерења брзине при праволинијском кретању и на мерење угаоне брзине.

У седмом поглављу је изложено мерење механичке снаге и степена искоришћења.

Мерење убрзања при транслаторном кретања и мерење угаоних убрзања изложени су у осмом поглављу.

У деветом поглављу систематично су изложени подела и карактеристике вибрација и удара и одговарајуће технике мерења. Посебно је изложена и анализа вибрација.

Десето поглавље се односи на мерење притиска у флуидима применом различитих мерних средстава и метода мерења.

У једанаестом поглављу су изложене различите методе мерења нивоа течности и мерење нивоа расутих материјала.

Методе мерења брзине, протока и количине флуида изложене су у дванаестом поглављу.

Са посебном пажњом, у оквиру тринаестог поглавља, обрађене су контактне и бесконтактне методе мерења температуре.

Мерење потрошње топлотне енергије изложено је у четрнаестом поглављу.

У петнаестом поглављу су изложене методе мерења влажности и садржаја воде.

Шеснаесто поглавље се односи на методе мерења pH вредности.

У седамнаестом поглављу је изложена техничка анализа гасова.

Осамнаесто поглавље се односи на акустичка мерења.

Фотометрија је изложена у деветнаестом поглављу.

Као допуна уз 19 поглавља у књизи су дата и укупно 54 прилога од којих 3 представљају детаљније анализе, 7 су примери – задаци са решењима, а у 15 прилога су дати прикази мерних средстава из каталога произвођача. 
 
Садржај: 

 1. Увод у технику мерења
 2. Мерење дужина и транслаторних угаоних помераја
 3. Мерење времена и фреквенције
 4. Мерење механичких напона и силе
 5. Мерење обртног момента
 6. Мерење брзине
 7. Мерење механичке снаге и степена искоришћења
 8. Мерење убрзања
 9. Мерење вибрација и удара
 10. Мерење притиска у флуидима
 11. Мерење нивоа течности и расутих материјала
 12. Мерење брзине, протока и количине флуида
 13. Мерења температуре
 14. Мерење потрошње топлотне енергије
 15. Мерење влажности и садржаја воде
 16. Мерење пХ вредности
 17. Техничка анализа гасова
 18. Акустична мерења
 19. Фотометрија

Претрага