(2006) - Техничка мерења II - Др Александар Грујовић, Др Ненад Грујовић

Tehnicka merenja 2 big 

Наслов:

Техничка мерења II, Основи технике мерних средстава

Тип:

Универзитетски уџбеник

Аутори:

Проф. др Александар Грујовић, проф. др Ненад Грујовић 

Резиме: 
Книга “Техничка мерења -II-, Основи технике мерних срестава“ садржи 299 странице са 241 сликом, са индексом појмова и библиографијом са 82 наслова.

У првом, уводном поглављу, описана је улога мерних средстава у области техничке метрологије. Прегледно је дата општа подела мерних средстава с обзиром на физичке принципе деловања, на области примене и на њихове техничко-технолошке карактеристике.

У другом поглављу систематично је дата дефиниција мерних давача, мерних сензора, детектора и претварача, као и њихова улога у мерним уређајима и системима, у системима аутоматског управљања и у роботици.

Треће поглавље се односи на мерне спреге – потенциометарску, мерне мостове, мерне спреге с логометром – и компензаторе једносмерног напона.

У четвртом поглављу су обрађени мерни појачавачи, њихова својства, структурне шеме, и основни параметри. Посебно су разматрани појачавачи једносмерних сигнала, диференцијални појачавачи, операциони, електрометарски и појачавачи с транспозицијом учестаности.

У петом поглављу су изложени теорија модулација – амплитудске, фазне, фреквенцијске и импулсне – и структуре одговарајућих модулатора и демодулатора, а посебно су описани и мерни претварачи – напонско фреквенцијски и фреквенцијско напонски, претварачи с пнеуматским излазом и претварачи с електричним излазом – и претварачи сигнала – електро пнеуматски и напонско струјни претварачи.

Шесто поглавље се односи на преносне системе и телемерења. Изложени су контактни и бесконтактни преноси мерних сигнала, пренос сигнала по физичким водовима и радио пренос мерних сигнала.

У седмом поглављу су изложени аналогни мерни уређаји, аналогни показивачи – инструмент с кретним калемом, инструмент с укрштеним калемима, компензациони показивачи и катодни осцилоскоп – и аналогни регистратори – временски писачи, координатни писачи и магнетски регистратори.

Због својих специфичности за примену у мерењима у осмом поглављу су посебно изложени ласери, њихове физичке основе, опште карактеристике и извори ласерског значења.

Дигитална мерила и мерни системи са њиховим основним карактеристикама, елементима и структурама систематично су изложени у деветом поглављу рукописа.

У десетом поглављу, у оквиру система с рачунарском подршком, је дат приказ програмабилних мерила, укључујући архитектуру микропроцесора и микрорачу-нара, дигитални пренос података и интелигентне даваче.

Као допуна уз осам поглавља дато је и укупно 39 прилога од којих 9 представљају детаљније анализе, 6 су примери – задаци са решењима, а у 18 прилога су дати илустративни прикази мерних средстава из каталога произвођача. 
 
Садржај: 

  1. Увод у технику мерних средстава
  2. Мерни давачи
  3. Мерне спреге
  4. Мерни појачавачи
  5. Модулације, модеми и претварачи
  6. Преносни системи и телемерења
  7. Аналогни показивачи и регистратори
  8. Ласери
  9. Дигитална мерила и мерни системи
  10. Мерни системи са рачунарском подршком 

Претрага