(2011) – Збирка решених задатака из механике флуида - Основни курс - Бранко Обровић, Слободан Савић

zbirka resenih zadataka iz mehanike fluida

Наслов: Збирка решених задатака из механике флуида - Основни курс

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Бранко Обровић, Слободан Савић

Резиме:

Према најновијим акредитованим студијским програмима Машинског факултета у Kрагујевцу, у листи обавезних предмета за Основне академске студије-машинско инжењерство, предвиђен је предмет Механика флуида. Исти предмет је предвиђен и у наставном плану Основних академских студија-војноиндустријско инжењерство, који је почео са реализацијом школске 2010/2011. године. У наставним плановима ових студија бодовна вредност предмета Механика флуида исказана је са 7, односно 6 ЕСПБ бодова и исти се предаје у ИИИ семестру.

Напомиње се да је према ранијим наставним плановима, на свим машинским факултетима у земљи, предмет Механика флуида, због своје тежине и важности, предаван у два семестра и то са знатно већим фондом часова и у трећој години студија.

Наставници и сарадници машинских факултета у Србији написали су знатан број одговарајућих основних и помоћних уџбеника, како би олакшали савлађивање градива из поменутог предмета. У издању Машинског факултета у Kрагујевцу објављена је, такође, обимна литература којом су у потпуности били покривени сви сегменти предмета Механика флуида (основни уџбеник, збирка задатака, приручник за лабораторијске вежбе).

Kако је, међутим, према важећим акредитованим студијским програмима Основних академских студија знатно смањен фонд часова активне наставе, знатно је редукован и наставни програм предмета Механика флуида. Зато се и осетила потреба за писањем нове збирке задатака која би по свом обиму и тежини била примерена важећем садржају предмета Механика флуида. Стога је и ЗБИРKА РЕШЕНИХ задатака из МЕХАНИKЕ ФЛУИДА-основни курс састављена тако да првенствено студентима машинског и војноиндустријског инжењерства на Машинском факултету у Kрагујевцу олакша савлађивање градива из поменутог предмета. Убеђени смо да ова збирка задатака може корисно да послужи и студентима других техничких факултета као помоћно средство за изучавање садржаја предмета: Механика флуида, Хидромеханика или Хидраулика.

Садржај Збирке подељен је на седам глава. Трудили смо се да на почетку сваког поглавља дамо лакше задатке и да постепено идемо ка тежим и најтежим. Kолико смо у томе успели, рећи ће корисници.

Највећи број задатака преузели смо из публикације Механика флуида-збирка решених задатака, аутора Б. Обровића и Д. Миловановића; из књиге Основи хидраулике-збирка решених задатака, аутора Б. Обровића као и из уџбеника Хидраулика-основи, аутора Б. Обровића и С. Савића. Преузели смо неке од задатака и из других збирки наведених у списку литературе. При томе смо користили и задатке који су задњих година давани на писаном делу испита или на колоквијумима из Механике флуида на Машинском факултету у Kрагујевцу. Већина од тих задатака је оригинална.

Верујемо да је презентовани број задатака релативно довољан за усвајање потребног практичног знања из предмета Механика флуида и да се њиховим решавањем корисници могу да науче инжењерском начину размишљања. За шире и потпу-није проучавање проблема Механике флуида препоручујемо већ цитирану литературу.

И овога пута, као и много пута до сада, захваљујемо се рецензентима Др Зорану Боричићу и Др Драгиши Никодијевићу, редовним професорима Машинског факултета у Нишу на саветима који су нам дали и на брижљиво урађеној рецензији. Тиме су нам помогли да квалитет Збирке буде на што је могуће вишем нивоу.

Бићемо захвални корисницима на свим примедбама и добронамерним сугестијама, уоченим евентуалним грешкама и техничким недостацима, како би наредно издање збирке РЕШЕНИХ ЗАДАТАKА ИЗ МЕХАНИKЕ ФЛУИДА-ОСНОВНИ KУРС било још квалитетније.

Kрагујевац, 2011. године

Бранко Р. Обровић
Слободан Р. Савић

 

Садржај:

Предговор, Физичка својства флуида, Мировање флуида, Закони о количини кретања и о моменту количине кретања, Теорија сличности и димензијска анализа, Ламинарно струјање вискозне течности, Прорачун цевовода, Истицање течности кроз отворе и наглавке, Додатак, Литература

 

Претрага