(2011) – Научне методе и технички развој - Мирослав Демић

naucne metode i tehnicki razvoj

Наслов: Научне методе и технички развој

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутор: Мирослав Демић

Резиме:

На нашим просторима постоје, неоправдано, круте поделе на основне и примењене науке. При томе се, често, подразумева да основне науке заслужују виши статус у односу на примењене, које, најчешће, морају имати употребљиве резултате. Имајући у виду да сиромашније земље не могу да издвајају за науку онолико колико би требало, посебно за основне науке, у књизи сам покушао да уравнотежим „противуречности" између поменутих наука тиме што ћу се равноправно односити према њима. Утолико пре што се управо од примењених наука очекује да ће нашу земљу извући из сиромаштва, али и „канџи глобализације".

Ради увођења читалаца у проблематику књиге, у првом поглављу дата је дефиниција науке и њена класификација.

У другом поглављу, пажња је посвећена историјском развоју науке, од старог века до данас, при чему је учињен покушај да се, хронолошки, укаже на најзначајније научне доприносе и њихове ствараоце, у различитим научним областима.

Треће поглавље посвећено анализи односа науке и друштва, од праисторије до данас. Имајући у виду досадашњи друштвени и научно-технолошки развој, указано је на неопходност јачања спреге науке и друштва, у интересу бржег напретка цивилизације.

У четвртом поглављу детаљно су изложени извори научних и стручних информација. Указује се на могућност коришћења часописа, књига, интернета, лексикона, патената, техничке документације, резултата анализе тржишта итд, у циљу прибављања почетних информација за реализацију истраживања, односно развоја производа.

Веома широк спектар научних метода је приказан у петом поглављу књиге. При томе су описане најпознатије методе које налазе примену у природним, друштвеним, техничким и другим наукама. Имајући у виду опредељујућу намену књиге, нешто шири значај је дат оним научним методама које су основа за научна истраживања у техничким наукама и техничком развоју производа.

Шесто поглавље књиге је посвећено људском фактору у научним истраживањима. Посебан акценат је дат на особинама које научни радници, претежно, треба да поседују.

У седмом поглављу се говори о правилном избору и усмеравању потенцијалних истраживача током целог циклуса образовања, од основне школе до докторских студија.

Осмо поглавље је посвећено техничком развоју, једном од стубова који треба да створи јаке и конкурентне привредне ресурсе. Даје се опис како класичних, тако и системских поступака у развоју производа, са посебним освртом на методе засноване на примени рачунара током процеса развоја производа. Примери из праксе треба да олакшају почетницима укључивање у процес техничког развоја.

У последњем, деветом поглављу, пажња је посвећена писању научних публикација, у циљу стављања добијених резултата на увид научно - стручној јавности, са циљем да исти буду на адекватан начин вредновани.

 

Садржај:

Предговор, Разиме, Summary, Уводна разматрања, Историјски развој науке, Наука и друштво, Публикације као извор научних информација, Методе науке и научног истраживања, Људски фактор у истраживању, Образовање за научноистраживачки рад, Технички развој, Писање научних публикација

Претрага