(2011) Термодинамика – Милорад Бојић

termodinamika

Наслов: Термодинамика

Тип: Главни универзитетски уџбеник

Аутор: Милорад Бојић

ПРЕДГОВОР

Уџбеник Термодинамика (питања и одговори) као основни уџбеник покрива једносеместралну наставу на другој години студија на предмету Термодинамика на Машинском факултету у Kрагујевцу. Градиво је изложено кроз 26 поглавља на 239 страна, са 117 слика, 28 табела и библиографијом од 18 референци. Да би студенти што квалитетније савладали градиво, уџбеник додатно садржи 62 примера са случајевима из праксе или решеним задацима, 300 питања са могућношћу једноструког и 189 питања са могућношћу вишеструког избора одговора. Примери и питања се налазе у оквиру одговарајућих поглавља при чему одговоре на постављена питања са једноструким одговором студент може да добије из текста поглавља. Решења питања са вишеструким одговором се налазе у додатку уџбенику.

Образовни циљ уџбеника је да студент успешно овлада основним појмовима и принципима Термодинамике. То су базична сагледавања везано за Термодинамичке системе, величине стања, први и други закон термодинамике, промене стања и циклусе. Обрађени су и идеални и реални гасови као и деснокретни и левокретни циклуси. Посебна пажња је посвећена разматрању рада когенеративних уређаја и топлотних пумпи. Обрађени су и основи простирања топлоте и сагоревања. Сматра се да ће по овладавању овом материјом студенти моћи да у наредним годинама студија далеко брже и квалитетније овладају градивом које се односи на уређаје и постројења за грејање, расхлађивање, добијање електроенергије. и погон мобилних уређаја.

Уџбеник је резултат вишегодишњег бављења аутора наставом у области Термодинамике као и применом термодинамичких принципа у пракси. Уџбеник је заснован је на савременој [1-7] и класичној [8-12] иностраној литератури. Између осталог и зато овај уџбеник може веома корисно послужити и инжењерима у пракси у циљу рационалног коришћења енергетских и еколошки ресурса при њиховим пројектним радовима у термотехници, енергетици и процесној техници. Овај уџбеник ће корисно послужити да се студенти оспособе да стечена знања примене у даљем току школовања као и по завршеном факултету.

Аутор овог уџбеника се захваљује рецензентима Професору Др Градимиру Илићу са Машинског факултета у Нишу и Професору Небојши Лукићу са Машинског факултета у Kрагујевцу на корисним сугестијама које су допринеле квалитетивном и садржајном побољшању рукописа. Такође се захваљујем асистенту Данијели Николић, и студентима докторских студија Јасмини Скерлић, Драгану Цветковићу и Марку Милетићу на њиховој помоћи при изради неких илустрација, табела и примера.

Захваљујем се спонзорима: Соко Инжењеринг Београд, МПГ KГХ Београд и ЈKП Водовод и Kанализација Kрагујевац и свим осталима који су на било који начин помогли и омогућили издавање ове књиге.

Све примедбе и сугестије на садржај и изглед уџбеника су добродошле, биће размотрене, прихваћене и искоришћене у евентуалним наредним издањима.

Март, 2011. године

Аутор

Садржај:

Предговор, Увод, Основни појмови, Величине стања, Стање радне материје, Идеални гас, Термодинамичка својства, Мешавине идеалних гасова, Енергија, Први закон термодинамике, Термодинамички процеси, Kружни циклуси, Други закон термодинамике, Ексергија, Деснокретни кружни процеси са идеалним гасом, Реална материја - Водена пара, Деснокретни кружни процеси са воденом паром. Kогенерација, Левокретни кружни процеси хлађења и топлотних пумпи, Термодинамичке потенцијали, Простирање топлоте, Kондукција, Kонвекција, Kондензација и кључање, Зрачење, Пролаз топлоте, Мерење температуре, Сагоревање, Библиографија, Додаци

Претрага