(2011) Техничко цртање са компјутерском графиком – практикум – Лозица Т. Ивановић, Милан Д. Ерић

tehnicko crtanje sa kompljuterskom grafikom prektikum

Наслов: Техничко цртање са компјутерском графиком - практикум

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутор: Лозица Т. Ивановић, Милан Д. Ерић

ПРЕДГОВОР

Овај практикум намењен је првенствено студентима Машинског факултета у Kрагујевцу, али га могу користити и студенти других техничких факултета. Практикум је настао као резултат дугогодишњег рада аутора на предметима Техничко цртање са нацртном геометријом и Техничко цртање са компјутерском графиком. Његова основна намена је да поједностави извођење вежби из предмета Техничко цртање са компјутерском графиком и да студентима помогне у решавању задатака, водећи рачуна о њиховом различитом предзнању.

Садржај предмета Техничко цртање са компјутерском графиком састоји се из три дела: нацртне геометрије, техничког цртања и компјутерске графике. Нацртна геометрија представља теоријску основу израде техничких цртежа. Циљ изучавања овог дела је развијање разумевања простора и просторног представљања основних геометријских елемената и њихових међусобних односа како у простору, тако и у равни. Техничко цртање даје студенту знање и неопходне вештине за израду и читање техничких цртежа, у ортогоналним пројекцијама и у просторном приказу. Kроз техничко цртање упознавањем са основним правилима, стандардима и приказима машинских облика у три правоугле пројекције и у простору, стичу се знања потребна за разумевање, како конструкције, тако и начина примене приказаног машинског дела, а такође и за самосталну израду техничке документације. Kомпјутерска графика омогућава аутоматизацију инжењерско-графичких поступака, који се уз помоћ рачунара изводе квалитетније, тачније и брже. Основни циљ ове дисциплине је усвајање метода и средстава компјутерске графике, стицање знања и вештина у раду са програмским пакетом AutoCAD, аутоматизација процеса израде цртежа склопа, радионичких цртежа детаља и израде техничке документације.

Практикум је обликован према наставном програму за предмет Техничко цртање са компјутерском графиком, а садржи објашњења и примере за стицање свих потребних знања како би студенти могли потпуно самостално да читају и израђују техничке цртеже помоћу прибора за техничко цртање и на рачунару у програмском пакету AutoCAD. У првом делу практикума дати су основни елементи нацртне геометрије: ортогонални триедар равни и координате, као и поступак формирања пројекција основних геометријских облика. У другом делу практикума дати су изводи из одговарајућих стандарда, као и основне информације потребне за сагледавање појмова, елемената и поступака за решавање задатака из предмета Техничко цртање са компјутерском графиком. Технички цртеж мора бити дефинисан обликом, димензионо и обрадно, што значи да буде у потпуности одређен предмет кога касније треба израдити предвиђеним технолошким поступком. У трећем делу практикума илустрован је пример рачунарског моделирања који све време води студента од припреме до резултата моделирања. Илустровани примери и примери за вежбу су за почетни и средњи ниво 20 AutoCAD-а. Примери су изабрани тако да је акценат стављен на геометријско моделирање и креативно коришћење могућности програмског пакета AutoCAD.

После уводног дела сваке области дати су задаци, који су подељени у осам вежби. На почетку сваке вежбе дати су карактеристични задаци са решењима. Затим су дати задаци за вежбање, које студенти самостално решавају. На крају практикума је прилог у коме су дате табеле са подацима из стандарда које студенти користе при изради задатака.

Задаци су обележени према следећој структури: први број одговара броју вежбе, други је број задатка, а трећи број или слово означава варијанту задатка (на пр. Задатак 3.7.6. је варијанта б седмог задатка треће вежбе). Ознака 0 (нула) указује на показни пример задатка, чије је решење дато (на пр. Задатак 1.2.0. је решени пример другог задатка прве вежбе). Све димензије у практикуму дате су у милиметрима.

Аутори се најсрдачније захваљују рецензентима проф. др Даници Јосифовић и проф. др Војиславу Милтеновићу на корисним сугестијама и предлозима. Захваљујемо се на помоћи у припреми задатака сараднику Саши Ћуковићу и студентима Бобану Симићу и Борису Ракићу.

Такође, захвалност дугујемо и Машинском факултету у Kрагујевцу на финансијској подршци у штампању овог практикума.

 

У Kрагујевцу, 2011. године

Аутори

 

Садржај:

Предговор, Садржај, Задаци за вежбе из нацртне геометрије, Задаци за вежбе из техничког цртања, Задаци за вежбе из компјутерске графике, Прилог, Литература

Претрага