(2010) – Инжењеринг и анализа система - Илија Николић, Весна Ранковић

Inzenjering i analiza sistema

Наслов: Инжењеринг и анализа система

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутор: Илија Николић, Весна Ранковић

ПРЕДГОВОР

Овај уџбеник је настао у оквиру учешћа оба аутора на Tempus CD projektu JEP 40104 под називом Engineering Business Management and Service Science Master Module.

Идеја школовања инжењера са добрим познавањем економије није нова, но временом је постало неопходно да такви стручњаци имају и добро знање информатике и пословног менаџмента. Наиме, у банкама, осигуравајућим друштвима и маркетингу се у свету, а и код нас, све више запошљавају инжењери са знањем информатике. Предвиђања су да ће се овај тренд у наредним годинама још више проширити.

Најреномираније светске школе, као на пример Harvard Business School, имају студије из области инжењерства, бизниса, менаџмента и услуга. У оквиру тих дисциплина постоји и потреба за курсом под називом Инжењеринг и анализа система где је потребно студентима дати знања из инжењеринга и модерне теорије система управљања на једном приступачном нивоу.

Писање књиге унапред, за студенте који ће тек да се упишу на овај смер, је био специфичан и комплексан задатак, не због дилеме шта треба да се обрађује у тексту, већ на ком нивоу и у ком обиму. Због тога су најпре дати основни појмови и дефиниције инжењеринга и теорије управљања на приступачном нивоу, а потом излагана модерна теорија система. Стога је у књизи дат и велики број детаљно решених примера. Такође, градиво је прилагођено за коришћење програмског пакета Матлаб кога већина студената техничких факултета познаје и користи.

Првих осам поглавља ове књиге је написала Весна Ранковић, а наредних дванаест је написао ллија Николић. Наравно, могло је да се учини и обрнуто, јер оба аутора имају вишегодишње искуство у држању наставе из ових области. У циљу да се студентима олакша да не морају да лутају за неким поглављима из математике, дати су додаци из Лаплаце-ове трансформације и матричног рачуна. За читаоце који нису довољно упознати са Матлаб-ом дат је додатак који омогућује лако разумевање и коришћење овог програмског пакета.

Аутори се захваљују рецензентима Проф. Србијанки Турајлић и Проф. Ненаду Грујовићу на труду и саветима. Идеју да се на почетку сваке главе дају цииј и исходи (излази) и књига учини модерном је предложила колегиница Турајлић. Аутори се такође захваљују колеги Грујовићу без чијег труда и залагања штампање ове књиге не би било могуће.

У Kрагујевцу, Септембра 2009.

Аутори

Садржај:

Инжењеринг система, Подела система, Анализа и синтеза у системском приступу, Мрежне методе, Модели и моделирање, Животни циклус система, Поузданост система, Менаџмент ризиком, Промењиве стања динамичког система. Добијање модела система преко величина стања, Општи облик диференцијалне једначине система, Одређивање функције преноса из једначине стања, Масон-ова формула, Декомпозиција - разлагање функције преноса, Модел ширења епидемије, Одзив стања система, Одређивање матрице прелаза стања из дијаграма промењивих стања, Дискретни модел одзива, Cayley-Hamilton-ova teorema, Управљивост и осмотривост континуалног система, Оптимални системи управљања, Литература, Додатак А, Додатак Б, Прилог Ц

Претрага