(2012) – Основи контруисања - Светислав Јовичић, Ненад Марјановић

osnovi konstruisanja

Наслов: Основи конструисања

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутор: Светислав Јовичић, Ненад Марјановић

ПРЕДГОВОР

Уџбеник Основи конструисања је намењен студентима студијских програма: Машинско и Војноиндустријско инжењерство Факултета инжењерских наука. Садржај књиге је у потпуности усаглашен са наставним планом и програмом предмета Основи конструисања који се слуша као заједнички предмет на основним академским студијама. Поред студената, ова књига може бити корисна и инжењерима, конструкторима као референтни приручник.

Kао основа за писање овог уџбеника послужила су претходна два издања: Основи машинског конструисања из 1992. године и Основи конструисања из 2002. године, аутора проф. др Светислава Јовичића. У односу на последње издање из 2002. године, књига је потпуно технички преуређена. Поред тога, изложена материја је у неким поглављима делимично скраћена и другачије организована, а додате су и нове целине које су постале актуелне у области конструисања у последње време. Аутори су покушали да, са једне стране, сложену и обимну материју прилагоде могућностима и потребама студената, а са друге стране, да задрже општост и одговарајући научни ниво.

Уџбеник је организован у девет глава и илустрован је великим бројем слика, дијаграма и табела. Препоруке, прорачуни и подаци у табелама и дијаграмима, поред студентских вежби, могу бити коришћени и за решавање конкретних конструкционих задатака.

У првој глави дата су уводна разматрања о предмету и основним појмовима у области конструисања, а затим кратак преглед историје развоја конструисања и положај конструисања у окружењу.

Разматрајући процес развоја машинског система,у другој глави, показане су развојне фазе стварања система, са посебним нагласком на процес машинског конструисања, односно на етапе и активности које тај процес прате. Потом се указује на особине и својства успешне конструкције.

Трећа глава ове књиге односи се на област стандардизације и њену примену у конструисању. Посебно су обрађене области примене стандардних бројева у типизацији конструкција, као и системи машиноградње на бази стандардизације.

У четвртој глави у оквиру толеранција машинских делова и склопова приказани су: стандардни систем толеранција дужинских мера, налегања у машинству, толеранције облика и положаја, сложене толеранције, утицај температуре на толеранције и склопове и посебно пресовани склопови.

Проблеми прорачуна отпорности конструкција, а првенствено прорачун чврстоће при статичким и променљивим напонима приказани су у петој глави. Посебно су размотрене практичне мере за повећање динамичке издржљивости, као и услови поузданости конструкција, који су везани за крутост и деформације, као и трење и хабање,

У шестој глави, у оквиру технолошки исправног обликовања, обрађене су заварене конструкције, конструисање одливака, обликовање делова који се добијају пластичним деформисањем и обрадом резањем,

Kоришћење принципа рационалног конструисања, као што су: примена олакшаних конструкција, правилан избор материјала и оптимизација конструкција, дато је у седмој глави ове књиге.

Осма глава се односи на разраду услова радне способности и конкурентности конструкција као што су: склапање, расклапање и транспорт; управљање, одржавање и безбедност у раду, естетски изглед и економичност.

Девета глава укратко обрађује проблеме организације послова конструисања у савременом приступу који подразумева примену рачунара.

Аутори се захваљују проф. др Слободану Танасијевићу и проф. др Властимиру Ђокићу, рецензентима, на корисним сугестијама које су допринеле квалитативном и садржајном побољшању рукописа.

Све примедбе и сугестије на садржај и изглед ове књиге су добродошле, биће прихваћене, размотрене и искоришћене у евентуалним наредним издањима.

 

У Kрагујевцу,
Новембар, 2011. године.

Аутори

Садржај:

Уводна разматрања, Процес развоја машинског система, Стандардизација и конструисање, Толеранције машинских делова и склопова, Прорачун отпорности конструкција, Технолошки исправно обликовање, Принципи рационалног конструисања, Услови способности и конкурентности конструкција, Организација послова конструисања, Литература

Претрага