(2012) – Моделирање процеса дубоког извлачења са стањењем дебљине зида - Драган Адамовић, Милентије Стефановић, Весна Мандић

modeliranje procesa dubokog izvlacenja sa stanjenjem debljine zida

Наслов: Моделирање процеса дубоког извлачења са стањењем дебљине зида

Тип: Монографија

Аутор: Драган Адамовић, Милентије Стефановић, Весна Мандић

ПРЕДГОВОР

У условима високих радних притиска, карактеристичним за хладну запреминску обраду, долази до веома сложених појава у контакту алата и радног комада. У већини поступака није могуће реализовати обраду без коришћења мазива и/или специјалне припреме површинског слоја комада пре обраде. Трење, које настаје на контактним површинама алата и предмета обраде, знатно се разликује од трења клизања између различитих машинских елемената или других еластично напрегнутих парова. Изучавање триболошких појава и формулисање одговарајућих релација којима се описује утицај појединих параметара има изузетан значај, како са становишта одређивања потребних деформационих сила, енергије деформисања, интензитета хабања алата и квалитета обрађених делова, тако и са становишта усмеравања процеса пластичног течења материјала, дистрибуције насталих деформација, деформабилности материјала и др.

У Монографији су презентирани резултати експерименталног и нумеричког моделирања дубоког извлачења са стањењем дебљине зида комада, као типичног представника хладног обликовања у условима високих контактних притисака. У оквиру научно-стручне области изучавања обрадивости танких лимова, која се у дужем временском периоду негује на Факултету инжењерских наука у Kрагујевцу, резултати изложени у Монографији на одређен начин допуњују и проширују сазнања из области трибологије дубоког извлачења, сада и у области другачијих радних услова.

Поштујући савремен приступ у реализацији експерименталних истраживања, као и нумеричких моделирања, презентирани резултати указују на сложено дејство параметара процеса дубоког извлачења са стањењем дебљине зида (геометрија алата, храпавост контактних површина, материјал алата и обрађиваног дела, високи контактни притисци, мазиво на контактним површинама, брзина деформисања итд.) на излазне величине процеса (сила извлачења, квалитет површине дела итд.).

Презентирани приступ и резултати показују комплексност физичко-нумеричког моделирања процеса дубоког извлачења са стањењем дебљине, уз дефмисање препорука за избор оптималних параметара реалних радних процеса. Надамо се, да ће ова Монографија послужити за даљи научно-стручни развој изложене проблематика и као корисни подстрек у реализацији конкретних технолошких задатака у индустрији.

Са посебним задовољством захваљујемо се рецензентима ове књиге, проф. др Мирославу Планчаку, проф. др Јасмини Чалоској и проф. др Звонку Гулишији, на сугестијама које су значајно допринеле побољшању квалитета Монографије.

Kрагујевац, јул 2012. године

Аутори

Садржај:

Предговор, Преглед значајних ознака и скраћеница, Увод, Тибологија процеса обраде метала дефомисањем, Моделирање дубоког извлачења са стањењем дебљине зида са анализом досад коришћених модела, Експериментална истраживања, Резултати експерименталних истраживања, Литератур

Претрага